အေတြးအေခၚပညာ၏ ျပႆနာမ်ား အပိုင္း(၆) ဘာထရန္ရပ္ဆဲ


ရုပ္ျဒပ္ဆိုင္ရာဟင္းလင္ျပင္အမွန္တကယ္ပင္ရွိသည္ဟုယူဆျပီးထုိ႕ေၾကာင့္ပင္လွ်င္၄င္းဟင္းလင္းျပင္သည္ပုဂၢလဟင္းလင္းျပင္မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာရွိေနႏိုင္သည္ဟုယူဆမည္ဆိုလွ်င္ထိုဟင္းလင္းျပင္အားက်ေနာ္တို႕မည္သို႕သိႏိုင္မည္နည္း။က်ေနာ္တို႕သည္ထိုလိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစေရးအတြက္လိုအပ္သေလာက္သာလွ်င္ထိုဟင္းလင္းျပင္အားသိရွိႏိုင္ပါသည္။ဆိုလိုသည္မွာက်ေနာ္တို႕သည္ထိုရုပ္ျဒပ္ဆိုင္ရာ (ဘံုျဖစ္ေသာ၊ပုဂၢလမဆန္ေသာ) ဟင္းလင္းျပင္အား၄င္းကိုယ္တိုင္မည္သို႕မည္ပံုျဖစ္ရွိသည္ကိုသိႏိုင္ျခင္းမရွိပဲရုပ္ျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ား၏အခ်င္းခ်င္းအကြာအေဝးအနီးအေဝးဆိုင္ရာဆက္စပ္မႈမွတဆင့္ေပၚေပါက္လာေသာစီစဥ္ခ်ထားမႈပံုစံတမ်ိဳးမ်ိဳးမွေန၍သာ (ထိုဘံုဟင္းလင္းျပင္ရွိေနေၾကာင္း) သိရွိႏိုင္၏။ဥပမာအားျဖင့္ေနၾကတ္/လၾကတ္ျဖစ္စဥ္တခုတြင္က်ေနာ္တို႕သည္ကမၻာ၊လႏွင့္ေနတို႕မ်ဥ္းတေျပးတည္းျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုထိုျဖစ္စဥ္အတြင္းရုပ္ျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ဥ္းတေျပးတည္းဟူေသာအေျခအေနကိုယ္တိုင္အားတိတိပပေျပာဆိုရန္ခက္ခဲေသာ္လည္းက်ေနာ္တို႕၏အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္တြင္မ်ဥ္းေျဖာင့္တေၾကာင္းသည္မည္သို႕ရွိမည္ကိုေတာ့ပံုေဖာ္ႏိုင္ၾကသည္။(ဆိုလိုသည္မွာေန၊လ၊ကမၻာတို႕၏မ်ဥ္းတေျပးတည္းျဖစ္မႈဟူေသာအေျခအေနသည္၄င္းသံုးခုတို႕၏တဆက္တည္းတေျဖာင့္တည္းရွိေနမႈအေပၚတြင္အေျခခံေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္၄င္းမ်ဥ္းတေျပးတည္းဟူေသာအရာသက္သက္အားေဖာ္ျပျခင္းငွာမျဖစ္ႏိုင္ပဲ၄င္းသံုးခုေသာအရာတို႕၏ဟင္းလင္းျပင္အတြင္းအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္တည္ေနပံုကိုသာလွ်င္အမွီျပဳျပီးထိုမ်ဥ္းတေျပးတည္းျဖစ္ျခင္းဟူေသာျဖစ္စဥ္ရွိလာသည္ဟုအျမင္အားျဖင့္ဆံုးျဖတ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ဘာသာျပန္သူ)ထို႕ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႕သည္ရုပ္ျဒပ္ဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္အတြင္းရွိအကြားအေဝးမ်ား၏ဆက္စပ္မႈဆိုင္ရာမ်ားကိုထိုအကြာအေဝးမ်ားကိုယ္တိုင္သက္သက္ထက္ပိုမိုသိရွိလာၾကရသည္။(ဆိုလိုသည္မွာအကြာအေဝးတခုသက္သက္၏ဂုဏ္ရည္သည္အျခားအရာမ်ားႏွင့္စပ္ဆက္မႈတခုခုရွိမွသာလွ်င္သူ၏ဂုဏ္ရည္အားေဖာ္ျပ၍ရေသာေၾကာင့္ထိုသေဘာအားသိရွိလာသည္ဟုဆိုလို၏ဥပမာေမာင္လွအရပ္ရွည္သည္ဆိုသည္ထက္ေမာင္လွသည္ေမာင္ျမသို႕မဟုတ္တဦးဦးထက္ပိုအရပ္ရွည္သည္ဟူေသာေျပာဆုိပံုကပိုအဓိပၸာယ္ပါပံုမ်ိဳးျဖစ္သည္။)ေျပာလိုရင္းမွာက်ေနာ္တို႕သည္အကြာအေဝးတခုသည္အျခားတခုထက္ပိုၾကီးခ်င္ၾကီးမည္သို႕မဟုတ္တစံုတခုေသာအရာ(မ်ား)ႏွင့္မ်ဥ္းတေျပးတည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမည္၊ထို(ဘံုဆန္ေသာ) ရုပ္ျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (ဟင္းလင္းျပင္အတြင္းရွိ) အကြာအေဝးမ်ားအားက်ေနာ္တို႕၏ပုဂၢလဟင္းလင္းျပင္အတြင္းရွိအကြာအေဝးမ်ား၊သို႕မဟုတ္အေရာင္မ်ားသို႕မဟုတ္အသံမ်ားသို႕မဟုတ္အျခားအာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားအားခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းသိရွိခံစားႏိုင္လိုက္သကဲ့သို႕ခံစားႏိုင္ျခင္းမရွိႏိုင္ပါ။(ဥပမာက်ေနာ္ယခုေလာေလာလတ္လတ္ပင္ထိုင္ေနလ်က္ရွိေသာစားပြဲထက္က်ေနာ္ကအရပ္ရွည္သည္ဟူေသာအခ်က္အားအျခားမည္သူမဆိုထက္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ခံစားသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္းေမာင္လွသည္ေမာင္ျမထက္အရပ္ရွည္သည္ဟူေသာစကားရပ္အားၾကားမိ၊ဖတ္မိသည္ဆိုလွ်င္၄င္းအရပ္ရွည္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္းအရပ္ရွည္မႈျဖစ္စဥ္အားသိရွိႏိုင္ရန္ေမာင္လွတဦးထဲသာလွ်င္ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍သေဘာမေပါက္ႏိုင္ပဲေမာင္ျမႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ဆက္စပ္ၾကည့္မႈကိုပါျပဳလုပ္ရေၾကာင္း၊ထုိျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္အတြင္းမွသာလွ်င္ထိုအရပ္(ပို)ရွည္မႈျဖစ္စဥ္အားသေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဘာသာျပန္သူ)ဆိုလိုသည္မွာက်ေနာ္တို႕သည္ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းကမ်က္စိမျမင္သူတဦးသည္အျခားလူမ်ား၏အျမင္အရသိရေသာဟင္းလင္ျပင္ကိုသိသကဲ့သို႕က်ေနာ္တို႕သည္ရုပ္ျဒပ္ဆိုင္ရာ (ဘံု)ဟင္းလင္းျပင္ကိုသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္းထိုမ်က္မျမင္ကိုယ္တုိင္ဆိုလွ်င္ထုိအျမင္အရသိရေသာဟင္းလင္ျပင္အားမည္သို႕မွ်မသိႏိုင္သကဲ့သို႕ပင္က်ေနာ္တို႕သည္လည္း (ဘံုျဖစ္ေသာ) ရုပ္ျဒပ္ဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္ကိုမသိရွိႏိုင္ေပ။(ႏိႈင္းရျဖစ္မႈအရသာလွ်င္အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာဘံုဟင္းလင္းျပင္ဆိုသည္ကိုသိရွိႏိုင္ျပီးသူ႕ခ်ည္းသက္သက္အားသိရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုလိုသည္ဘာသာျပန္သူ)က်ေနာ္တို႕သည္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္လိုအပ္ေသာ (တခုႏွင့္တခု) ဆက္စပ္ခ်က္မ်ား၏ဂုဏ္သတၳိမ်ားကိုသိႏိုင္ေသာ္လည္းအဆိုဆက္စပ္ခ်က္မ်ားသက္သက္အၾကားရွိဆက္စပ္မႈဆိုင္ရာသဘာဝမ်ားကိုမသိရွိႏိုင္ပါ။

 

အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာမည္ဆိုလွ်င္လည္းက်ေနာ္တို႕၏ကာလတခုသို႕မဟုတ္ကုန္ဆံုးသြားေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာခံစားမႈ(ဆိုင္ရာမည္မွ်ၾကာသည္ဟူေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္)သည္နာရီတလံုး၏အမွန္တကယ္ကုန္ဆံုးသြားေသာအခ်ိန္ကာလအမွန္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ဆံုးျဖတ္မည္ဆိုလွ်င္ဆိုးဆိုးရြားရြားပင္လြဲမွားသြားႏိုင္၏။အခ်ိန္ဟူသည္ (ပုဂၢလခံစားခ်က္အရဆိုလွ်င္) က်ေနာ္တို႕ျငီးေငြ႕သည္အခါသို႕မဟုတ္နာက်င္မႈခံစားရသည့္အခါတြင္ကုန္ႏိုင္ခဲလြန္းျပီး၊စိတ္လက္ၾကည္သာစြာတခုခုလုပ္ေနသည့္အခါတြင္မူလ်င္ျမန္စြာပင္ကုန္ဆံုးသြားကာ၊အိပ္စက္သည့္အခါတြင္ကား၄င္းအခ်ိန္မ်ားအမွန္တကယ္ပင္ရွိမေနသကဲ့သို႕ပင္ကုန္ဆံုးသြားသည္။ (ဟုထင္ရ၏။) ထို႕ေၾကာင့္အခ်ိန္ဟူသည္ၾကာခ်ိန္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းျဖစ္တည္လာခဲ့သည္ဆိုပါက၄င္းၾကာခ်ိန္အားလည္းဟင္းလင္းျပင္အားပုဂၢလႏွင့္ဘံုခြဲရန္လိုသကဲ့သို႕ပင္အခ်ိန္ကိုလည္းပုဂၢလႏွင့္အမ်ားဆိုင္ဘံုအခ်ိန္ဟုခြဲျခားေျပာဆိုရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။သို႕ရာတြင္ (မည္သည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေစ) အခ်ိန္တြင္ေရွ႕ေနာက္ျဖစ္စဥ္ဟူေသာ “မတိုင္မီ” ႏွင့္ “ျဖစ္ျပီး” ဟူေသာအေျခအေနဖြဲ႕စည္းတည္ရွိျပီးျဖစ္သည့္အတြက္၄င္းေရွ႕ေနာက္အစဥ္ႏွစ္ခုအားမူဆိုခဲ့သက့ဲသို႕ပုဂၢလႏွင့္အမ်ားဆိုင္ခြဲရန္မလိုေတာ့ေပ။ဆိုလိုသည္မွာအျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြင္းရွိပံုရေသာေရွ႕ေနာက္ျဖစ္စဥ္သည္က်ေနာ္တို႕သိရသေလာက္တကယ္အျဖစ္အပ်က္အတြင္းရွိေသာ(ျဖစ္သြားခဲ့ေသာ) ေရွ႕ေနာက္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။( ဆိုလိုသည္မွာဥပမာအားျဖင့္က်ေနာ္တို႕မေျဖခ်င္ပဲေျဖရေသာစာေမးပြဲတခုအတြင္းနာရီဝက္ၾကာေသာစာေမးပြဲအားတနာရီေျဖရသကဲ့သို႕ခံစားရလ်က္ေျဖဆိုရေသာ္လည္းထိုတနာရီခံစားရေသာေျဖေနစဥ္အတြင္းေမးခြန္း၁မွ၁၀အထိအစဥ္လိုက္ေျဖဆိုလိုက္သကဲ့သို႕ပင္အစစ္အမွန္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာနာရီအတြင္းတြင္လည္းက်ေနာ္တို႕ေမးခြန္း၁မွ၁၀အထိအစဥ္လိုက္ေျဖဆိုျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္စဥ္မွာျပင္ပလူမည္သူၾကည့္ၾကည့္အတူတူပင္ျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။) ထိုသို႕ (မိမိကၾကာသည္ဟုထင္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္အမွန္တကယ္ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ေသာအခ်ိန္တို႕အတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ) ေရွ႕ေနာက္ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုသည္အတူတူမဟုတ္ဟူ၍မည္သုိ႕မွဆင္ျခင္ေပး၍မရပါ။(ဥပမာမိမိကၾကာျမင့္စြာေျပးခဲ့သည္ဟုယူဆေသာတာတိုေျပးျပိဳင္ပြဲတြင္မိမိ၏ေရွ႕လူမ်ားကိုတဦးျပီးတဦး (အစဥ္လိုက္) ေက်ာ္တက္အႏိုင္ရခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ေျပးလမ္းေဘးတြင္ၾကည့္ေနသူတဦး၏အျမင္အတြင္းရွိမိမိ၏အစဥ္လိုက္ေက်ာ္တက္ခဲ့ျပီးအႏိုင္ရခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုသည္ [ထိုအျပင္လူ၏စိတ္တြင္းျပိဳင္ပြဲ၏ၾကာခ်ိန္သည္မိမိၾကာျမင့္သည္ဟုထင္သေလာက္ၾကာမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း] မတူညီပါဟုမည္သို႕အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ်ေျပာ၍မရသကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။ဘာသာျပန္သူ)ထိုကဲ့သို႕ေရွ႕ေနာက္အစဥ္၏ပုဂၢလျဖစ္ေစ၊အမ်ားဆိုင္ျဖစ္ေစေျပာင္းလဲျခင္းမရွိမႈအားဟင္းလင္းျပင္ဆိုင္ရာစဥ္းစားပံုတြင္လည္းေတြ႕ရသည္။လမ္းတလမ္းေပၚတြင္တပ္သားမ်ားခ်ီတက္လာမႈတြင္ခ်ီတက္လာပံုသည္ၾကည့္ေသာရႈေထာင့္အေပၚတြင္မူတည္ျပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္ေသာ္လည္းပါဝင္ေသာတပ္သားမ်ား၏ေရွ႕ေနာက္ေနရာခ်စီစဥ္ထားမႈသည္မည္သည့္ရႈေထာင့္မွၾကည့္ရႈသည္ျဖစ္ေစအတူတူပင္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ပင္လွ်င္က်ေနာ္တို႕သည္ရုပ္ျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္တြင္လည္းေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္သည္ေျပာင္းလဲမႈမရွိပဲမွန္ကန္ေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ျပီးထိုဟင္းလင္းျပင္အတြင္းေတြ႕ရေသာပံုသ႑န္ဟူသည္မွာလည္းဆိုခဲ့ေသာေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္အား (မေျပာင္းလဲေစေရး) ထိန္သိမ္းထားရန္လိုအပ္သေလာက္သာလွ်င္လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲမႈျပဳမည္ဟူေသာအခ်က္ကိုလည္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။(ဆိုလိုသည္မွာရႈေထာင့္အရပံုသ႑န္မည္မွ်ပင္ေျပာင္းေစ၊ေရွ႕ေနာက္အစဥ္မေျပာင္းဟုေျပာလိုျခင္းျဖစ္သည္ဘာသာျပန္သူ)

 

ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းရွိပံုရေသာေရွ႕ေနာက္အစဥ္မ်ားႏွင့္၄င္းးျဖစ္စဥ္မ်ား၏တကယ္ရွိေသာေရွ႕ေနာက္ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာကိစၥကိုစဥ္းစားရာတြင္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာနားလည္မႈလြဲေခ်ာ္ျခင္းတခုကိုလည္းၾကိဳကာထားရန္လိုအပ္သည္။အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳတို႕၏အေထြေထြေသာျဖစ္ေပၚပံုအေျခအေနမ်ား၏အခ်ိန္ပိုင္းဆိုင္ရာေရွ႕ေနာက္အစဥ္သည္အဆိုပါအရာဝတၳဳမ်ားအားျမင္ရျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစေသာအာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ား၏ေရွ႕ေနာက္အစဥ္ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟုမယူဆရပါ။မိုးျခိမ္းျခင္းႏွင့္လွ်ပ္စီးတို႕အားစဥ္းစားၾကည့္ပါ၊၄င္းတို႕သည္တျပိဳင္တည္းလိုပင္ျဖစ္ေပၚၾကေသာျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ဆိုလိုသည္မွာလွ်ပ္စီးသည္ (အသံျဖစ္ေစေသာ) ေလထုအတြင္းတိုးတိုက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္တျပိဳင္တည္းျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ျပီးထိုလွ်ပ္စီးေပၚေသာေနရာမွာလည္းအဆိုပါေလထုအတြင္းတိုးတိုက္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေသာေနရာတြင္ပင္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္လည္းမိုးျခိမ္းသံဟုက်ေနာ္တို႕ေခၚဆိုေသာအာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားသည္ဆိုခဲ့ေသာေလထုအတြင္းတိုးတိုက္မႈျဖစ္စဥ္(အသံလိႈင္း)မ်ားသည္က်ေနာ္တို႕ရွိေနေသာေနရာသို႕မေရာက္လာမခ်င္းေပၚမလာေပ။(အလင္း၏သြားႏႈန္းႏွင့္အသံ၏အသြားႏႈန္းတို႕မတူေသာေၾကာင့္လွ်ပ္စီးအားအရင္ျမင္ရျပီးမွမိုးျခိမ္းသံအားၾကားရျခင္းကိုေျပာလိုျခင္းျဖစ္သည္ဘာသာျပန္သူ) အလားတူပင္ေန၏အလင္းေရာင္သည္က်ေနာ္တို႕ထံသို႕ေရာက္လာရန္၈မိနစ္ၾကာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္က်ေနာ္တို႕ေနအားျမင္ရေသာအခါတြင္လြန္ခဲ့ေသာ၈မိနစ္မွေနအားျမင္ရျခင္းသာျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို႕အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားသည္ရုပ္ျဒပ္အမွန္ရွိေသာေနရွိေနေၾကာင္းက်ေနာ္တို႕အားျပရာတြင္လြန္ခဲ့ေသာ၈မိနစ္မွရုပ္ျဒပ္ရွိေန၏ျပခဲ့သမွ်ကိုသာလွ်င္ျပႏိုင္သည္။အကယ္၍အဆိုပါရုပ္ျဒပ္ရွိေသာေနသည္လြန္ခဲ့ေသာရွစ္မိနစ္အတြင္းကေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့သည္ဆုိလွ်င္လည္းက်ေနာ္တို႕၏ (ေလာေလာဆယ္ျမင္ေနရေသာ) ေနကိုျမင္ေနရသည္ဟူသည့္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားအား (ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း) မည္သို႕မွ်ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ထိုသို႕အေျခအေနသည္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အမွန္တကယ္ရုပ္ျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ားအၾကားကြဲကြဲျပားျပားခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းကိုတဖန္ျပန္လည္ပံုေဖာ္ေရးအတြက္အခြင့္အလမ္းေပးေန၏။

 

က်ေနာ္တို႕ဟင္းလင္းျပင္ဆိုေသာအရာအားအာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ား၏၄င္းတို႕ျဖစ္ေပၚေစေသာျဒပ္ရွိအရာမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တည္မႈအားျဖင့္ (၄င္းခံစားမႈႏွင့္ရုပ္ျဒပ္တို႕၏) ဆက္စပ္ပံုမ်ားအားသိရွိသကဲ့သို႕ပင္သိရွိလာခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။( ဟင္းလင္းျပင္အားသူ႕ခ်ည္းသက္သက္ရွိမႈကိုမသိႏိုင္ပဲ၊အရာတခုႏွင့္တခုအၾကားမထိစပ္ပဲကြာျခားေနမႈအားျဖင့္ဟင္းလင္းျပင္ရွိေၾကာင္းသိရပံုအားျဖင့္ဟင္းလင္းျပင္ရွိေၾကာင္းသိႏိုင္သကဲ့သို႕သိရွိလာခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ဘာသာျပန္သူ)အကယ္၍အရာဝတၳဳတခုသည္ျပာလဲ့လဲ့ဟုထင္ရျပီးအျခားအရာတခုသည္နီးေထြးေထြးျဖစ္သည္ဟုထင္ရသည္ဆိုလွ်င္က်ေနာ္တို႕သည္က်ိဳးေၾကာင္းက်စြာပင္အဆိုပါျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳႏွစ္ခုအၾကား (အေရာင္ဆိုင္ရာ)လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေနေသာကြဲျပားမႈရွိသည္ဟုယူဆႏိုင္၏။အကယ္၍အရာဝတၳဳႏွစ္ခုစလံုးသည္ျပာလဲ့လဲ့ရွိသည္ဟုထင္ရလွ်င္က်ေနာ္တို႕သည္အလားတူပင္အဆိုပါအရာႏွစ္ခုအၾကား (အေရာင္ဆိုင္ရာ) လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေနေသာတူညီမႈရွိေနသည္ဟုယူဆႏိုင္သည္။သို႕ရာတြင္က်ေနာ္တို႕သည္၄င္းအရာဝတၳဳမ်ားအတြင္းရွိအျပာသို႕မဟုတ္အနီျဖစ္ေစေသာအရည္အေသြးအႏွစ္သာရအားသိျမင္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ကိုမူမေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပ။(အေရာင္ဟူသည္မွာအလင္းျပန္မႈႏွင့္အလင္းရရွိမႈအေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္အလင္းမရွိလွ်င္အေရာင္မထြက္ေပၚႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ထိုအခါတြင္အရာဝတၳဳတခု၏အေရာင္တခုခုျဖစ္ေစေသာအရည္အေသြးအႏွစ္သာရကိုမိမိတို႕တကယ္မသိႏိုင္ပံုေပၚလြင္လာျခင္းကိုသေဘာေပါက္ျခင္းအားျဖင့္ဘာထရန္ရပ္ဆဲဆိုလိုသည္ဟုစာဖတ္သူမ်ားနားလည္ႏိုင္မည္ဟုယူဆပါသည္။ဘာသာျပန္သူ)သိပၸံပညာကဆိုသည္မွာထို(အေရာင္ျဖစ္ေစေသာ) အရည္အေသြးအႏွစ္သာရသည္လိႈင္းပံုစံအေရြ႕တမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုဆို၏။ထိုလိႈင္းအေရြ႕ပံုစံဟူသည္မွာက်ေနာ္တို႕ႏွင့္တရင္းတႏွီးရွိျပီးျဖစ္သည္ဟုထင္ရ၏။အေၾကာင္းမွာလိႈင္းပံုစံအေရြ႕ဆိုသည္ႏွင့္က်ေနာ္တို႕၏စိတ္ကူးထဲတြင္ဟင္းလင္းျပင္တြင္ေရြ႕သြားေသာလိႈင္းမ်ားအျဖစ္ပံုေဖာ္မိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သို႕ရာတြင္ (အေရာင္အျဖစ္ျမင္ရေစသည့္အလင္း၏) အဆိုပါလိႈင္းပံုစံအေရြ႕မ်ားသည္အမွန္တကယ္ျဒပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဟင္းလင္းျပင္တြင္ရွိေနရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းက်ေနာ္တို႕သည္အဆိုပါအလင္း၏လိႈင္းမ်ားေရြ႕လ်ားသြားပံုကို (အလင္းအလ်င္အလြန္ျမန္ေသာေၾကာင့္) တိုက္ရိုက္မသိရေပ။ထုိ႕ေၾကာင့္အဆိုပါလိႈင္းအေရြ႕မ်ားကိုက်ေနာ္တို႕က (သိပၸံပညာကေျပာေသာေၾကာင့္) ရွိမည္ဟုယူဆထားေသာ္လည္းအမွန္တကယ္က်ေနာ္ႏွင့္တရင္းတႏွီးသိရွိျပီးျဖစ္မေနေပ။ထိုသို႕ျဖစ္ေနရျခင္းမ်ားသည္အေရာင္တြင္သာမကအျခားအာရံုခံစားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းထိုသို႕ပင္ထူးမျခားနားအေျခအေနရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။(အျခားအာရံုခံစားမႈမ်ားျဖစ္ေသာအၾကားအာရံုသည္လည္းလိႈင္းတမ်ိဳး၊အနံ႕အာရံုသည္လည္းေလလိႈင္းမွတဆင့္သယ္ေဆာင္ေသာအရည္အေသြးတမ်ိဳး၊အထိအေတြ႕တြင္လည္းလိႈင္းဆန္ေသာအာရံုေၾကာမ်ား၏သတင္းပို႕မႈ၊အရသာတြင္လည္းအထိအေတြ႕ႏွင့္အလားတူေသာလိႈင္းဆန္ေသာအာရံုေၾကာမ်ား၏သတင္းပို႕မႈ၊ေနာက္ဆံုးစိတ္ခံစားမႈတြင္လည္းအျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနေစကာမူစိတ္ခံစားမႈဦးေႏွာက္လိႈင္းမ်ားအျဖစ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားကိုသိရွိျပီးျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ဘာထရန္ရပ္ဆဲ၏အဆိုပါအေျပာအားစာဖတ္သူမ်ားလက္ခံႏိုင္ေလာက္သည္ဟုယူဆပါသည္။ဘာသာျပန္သူ)ထို႕ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႕ေတြ႕ရသည္မွာျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ား၏ဆက္ႏြယ္ဆက္စပ္မႈမ်ားတြင္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ား၏ဆက္စပ္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳမႈမ်ားမွတဆင့္ေပၚလာေသာသိဖြယ္ရွိေသာဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္းလက္ရင္းျဖစ္ေသာအဆိုပါျဒပ္ရွိအရာမ်ားကိုယ္ႏႈိက္အတြက္မူသူတို႕၏မူလဘူတသဘာဝမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အာရံုခံစားမႈမ်ားျဖင့္သိရွိႏိုင္သေလာက္ျဖင့္ (က်ေနာ္တို႕အတြက္တကယ္) မသိရေသးပဲျဖစ္ေနေသးသည္ဆိုေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။က်န္ရွိေနေသးသည့္ေမးခြန္းမွာျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ား၏မူလဘူတသဘာဝအားရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ (အာရံုခံစားမႈမ်ားမွအျပင္) အျခားမည္သည့္နည္းလမ္းရွိမည္နည္းဟူေသာေမးခြန္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

 

က်ေနာ္တို႕ဆင္ျခင္သံုးသပ္လာခဲ့ခ်က္မ်ားအရအျမင္အာရံုႏွင့္ပတ္သက္၍မည္သည့္အေျခအေနမဆိုကနဦးအေျခအေနတြင္ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ေသာ၊သဘာဝအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း၊အဆံုးစြန္အထိလည္းကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းလည္းမရွိေသာယူဆခ်က္မွာျဒပ္ရွိအရာမ်ားသည္ (အျမင္)အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားကေဖာ္ျပေနသကဲ့သို႕အတိအက်မျဖစ္ႏိုင္ေစကာမူ၄င္းတို႕ကေဖာ္ျပေနသည္မ်ားႏွင့္အနည္းႏွင့္အမ်ားတူညီမႈရွိသည္ဆိုေသာယူဆခ်က္ပင္ျဖစ္ပါမည္။အဆိုပါအျမင္အရျဒပ္ရွိအရာမ်ားမွာဥပမာအားျဖင့္အမွန္တကယ္ပင္အေရာင္မ်ားရွိေနလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီးက်ေနာ္တို႕အတြက္အေၾကာင္းတုိက္ဆိုင္သည္ဆိုလွ်င္အဆိုပါအရာ၏အမွန္တကယ္ရွိေသာအေရာင္ကိုလည္းက်ေနာ္တို႕ျမင္ေကာင္းျမင္ရႏိုင္ေပမည္။ (ဆက္လက္ယူဆႏိုင္သည္မွာ) အရာတခု၏က်ေနာ္တို႕အားရွိပံုရေစေသာအေရာင္သည္မည္သည့္အေျခအေနအခ်ိန္အခါတြင္မဆိုရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွေဖာ္ျပေနခ်က္အရအားလံုးတသမတ္တည္းမတူေစကာမူေယဘုယ်အားျဖင့္ဆင္တူယိုးမွားရွိေသာအေရာင္မ်ားကိုေဖာ္ျပေနမည္ျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႕ယူဆေကာင္းယူဆႏိုင္သည္မွာ (အရာဝတၳဳတခုခု၏) “အစစ္အမွန္” အေရာင္ဟူသည္မွာရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွေပၚေသာအျမင္မ်ားအရျဖစ္ေပၚေနေသာအေရာင္အႏု၊အရင့္အဆင့္ဆင့္မ်ားအနက္မွ (မေတာက္လြန္း၊မမွိန္လြန္းေသာ) ၾကားက်သည့္အေရာင္တမ်ိဳးျဖစ္မည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

 

ထိုသို႕သေဘာတရားထုတ္ယူပံုသည္လံုးဝအတိအက်ေတာ့ျငင္းပယ္ပစ္၍မရႏိုင္ေသာသေဘာတရားတခုျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနႏိုင္မည္။သို႕ေသာ္၄င္းသေဘာတရားမွာအေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္းျပဆိုႏိုင္၏။စေျပာရလွ်င္က်ေနာ္တို႕ျမင္ေသာအေရာင္ဟူသည္မွာက်ေနာ္တို႕မ်က္လံုးအားလာေရာက္ေရာက္ခတ္ေသာအလင္းလိႈင္းမ်ား၏သဘာဝကိုသာလွ်င္မူတည္ေနျပီး၄င္းကဆိုလိုေနသည္မွာက်ေနာ္တို႕ႏွင့္အရာဝတၳဳတို႕အၾကားရွိၾကားခံေနေသာအရာႏွင့္တကြအဆိုပါအရာဝတၳဳမွျပန္လာေသာအလင္း၏က်ေနာ္တို႕မ်က္လံုးအားရိုက္ခတ္ေသာဦးတည္ခ်က္တို႕ကသာလွ်င္က်ေနာ္တို႕ျမင္ရေသာအေရာင္အားျပဳျပင္ဖန္တီးေနသည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ၾကားခံေလဟာနယ္သည္လံုးဝၾကည္လင္ျပတ္သားေနျခင္းမရွိလွ်င္၊အလင္းျပန္မႈမ်ားလွ်င္အေရာင္အားလံုးဝေျပာင္းလဲေစမည္ျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႕ျမင္ရေသာအေရာင္သည္က်ေနာ္တို႕မ်က္လံုးထံေရာက္ရွိလာေသာအလင္းတန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ျပီးထိုအလင္းတန္းမ်ားလာေသာအရာဝတၳဳ၏မူပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္သည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ပင္လွ်င္တစံုတရာေသာအလင္းလိႈင္းမ်ားက်ေနာ္တို႕မ်က္လံုးထံသို႕ေရာက္လာသည္ဆိုလွ်င္အဆိုပါအလင္းလိႈင္းမ်ားစတင္ျဖစ္တည္လာေစေသာအရာဝတၳဳကမည္သည့္အေရာင္ပင္ရွိေစ၊က်ေနာ္တို႕ဘက္မွ (မ်က္လံုးထံသို႕ေရာက္လာေသာလိႈင္းကျပဆိုသည့္) အေရာင္ကိုသာလွ်င္ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳမ်ားတြင္အေရာင္ရွိသည္ဟုယူဆျခင္းမွာအေၾကာင္းမဲ့ေမတၱာရိျဖစ္ေနျပီးထို႕ေၾကာင့္အထက္တြင္ဆိုခဲ့သလိုၾကားက်သည့္အေရာင္ရွိရမည္ဟူေသာယူဆခ်က္ကိုလည္းမွန္ေၾကာင္းမည္သို႕မွ်တရားထူေထာင္၍မရႏိုင္ေတာ့ေပ။အျခားအာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းထိုသုိ႕ပင္အတိအက်ေျပာဆိုဆင္ျခင္ယူႏိုင္၏။(အထက္တြင္ရွင္းလင္းခဲ့ျပီးသလိုပင္အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္(အာရံုငါးပါး)မ်ားသည္လိႈင္းသဖြယ္မ်ားခ်ည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္၏ယခုေျပာဆိုခ်က္အားစာဖတ္သူမ်ားလက္ခံႏိုင္ေလာက္သည္ဟုယူဆပါသည္။ဘာသာျပန္သူ)

 

ျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳဟူ၍အမွန္တကယ္ရွိသည္ဆိုလွ်င္၄င္း၌ဤသို႕ဤပံုသဘာဝတခုရွိေၾကာင္းေျပာဆိုႏိုင္ေစမည့္ေယဘုယ်က်သည့္အေတြးအေခၚပညာရပ္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ေဆြးေႏြးျပမႈတခုခုရွိမရွိဟူေသာေမးခြန္းသည္လည္းဆက္လက္က်န္ရွိေနပါေသးသည္။အထက္တြင္ရွင္းလင္းျပဆိုခဲ့ျပီးသလိုပင္အမ်ားစုဟုဆိုႏိုင္မည့္မ်ားစြာေသာအေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားကအစစ္အမွန္တည္ရွိေသာအရာတိုင္းသည္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနားလည္မႈတမ်ိဳးျဖင့္ပံုေဖာ္ႏိုင္ရမည္သို႕မဟုတ္အနည္းဆံုးအဆိုပါအစစ္အမွန္ရွိသည္ဟုဆိုေသာအရာအားက်ေနာ္တို႕သိရွိခံစားႏိုင္သမွ်တို႕သည္စိတ္ျဖင့္ခံစားသိရွိႏိုင္ရမည္ဟုခံယူထားၾက၏။အဆိုပါအေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားအားစိတ္အသိအေျချပဳဝါဒီမ်ားဟုေခၚဆိုၾကသည္။စိတ္အသိအေျချပဳဝါဒီမ်ားကေျပာဆိုၾကသည္မွာအရာဝတၳဳဟူ၍ရွိေနပံုရေစေသာအရာသည္စိတ္ျဖင့္ခံစားသိႏိုင္ေသာတစံုတရာျဖစ္ျပီးတိတိပပေျပာရမည္ဆိုပါက (အေတြးအေခၚပညာရွင္လိုက္ဗနစ္ခံယူသကဲ့သို႕) အနည္းႏွင့္အမ်ားပီပီျပင္ျပင္မဟုတ္ေသးေသာမည္ကာမတၱစိတ္အေျခအေနမ်ားသို႕မဟုတ္ (အေတြးအေခၚပညာရွင္ဘာကေလ၏ေက်နပ္သေဘာတူခဲ့ေသာအျမင္ျဖစ္သည့္) စိတ္အတြင္းမွစိတ္ကူးအၾကံအစည္မ်ားက (သမရိုးက်အားျဖင့္က်ေနာ္တို႕ေျပာဆိုသင့္ေသာပံုစံျဖစ္သည့္) သတိမူခံစားသိရွိလိုက္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္စိတ္အသိအေျချပဳဝါဒီမ်ားသည္ျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳ၏ (အမွန္)တည္ရွိမႈသည္စိတ္အတြင္းမွသိရွိလိုက္ေသာတည္ရွိမႈႏွင့္သတ္သတ္စီရွိေနသည္ဆိုေသာအခ်က္အား(ျဒပ္ရွိအရာဝတၳဳတခု၏တည္ရွိမႈအားသိရွိျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္၄င္း၏တည္ရွိမႈအားအေသခ်ာဆံုးတြက္ဆႏိုင္ျပီးရွိေနေသာ္လည္းစိတ္တြင္းမသိရွိ၊သတိမျပဳမိေသးသမွ်ကာလပတ္လံုးရွိေၾကာင္းလံုးဝမေသခ်ာႏိုင္၊မေျပာႏိုင္သည့္အတြက္)ျငင္းပယ္ျပီး၄င္းပညာရွင္မ်ားကပင္က်ေနာ္တို႕၏အာရံုခံစားမႈအခ်က္အလက္မ်ားသည္ပင္လွ်င္က်ေနာ္တို႕၏ပုဂၢလဆန္ေသာအာရံုခံစားမိမႈမ်ားအားမွီခိုတည္ရွိေနျခင္းမရွိေသာတစံုတရာ၏ရွိေနျခင္းကိုေဖာ္ျပေနေသာသေကၤတမ်ားျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုမူမျငင္းဆိုၾကေပ။ေရွ႕ဆက္မည့္အခန္းတြင္က်ေနာ္၏အျမင္အရယုတၱိအမွားအေပၚတြင္အေျခခံေသာေဆြးေႏြးျပခ်က္မ်ားဟုယူဆသည့္စိတ္အသိအေျချပဳဝါဒီမ်ားကသူတို႕အားသေဘာတရားအားေထာက္ပံ့မႈေပးရန္အတြက္ေရွ႕တန္းတင္လာေသာဆင္ေျခမ်ားကိုအၾကမ္းဖ်င္းေဆြးေႏြးသြားမည္။