ႏို္င္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၏ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ဂယက္ရိုက္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား (ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအခန္းဆက္မွ – အပိုင္း ၃၃)


ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဟူသည္ စနစ္ေကာင္းတခုျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ စနစ္ဆိုးျဖင့္တဖက္သတ္ၾကီးစိုးအုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတည္ျငိမ္မႈသည္ စနစ္၏အေကာင္းအဆိုးထက္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတြင္းျပႆနာပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အစိုးရ၏ စနစ္ေကာင္းလွ်င္လည္းေကာင္းသလို လိုက္ေလ်ာညီေထြသြားလာေနထိုင္ႏိုင္မႈ၊ အစိုးရ၏စနစ္က ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈထံုးစံမ်ားႏွင့္အလွမ္းကြာမႈ/မကြာမႈ၊ စနစ္က တဖက္သတ္စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္တတ္သည့္စနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္လည္း ပညာေရးေရခ်ိန္အေပၚတြင္မူတည္၍ ထိုစနစ္ဆိုးအား ဆန္႕က်င္တြန္းလွန္ရမည္ဟူေသာအသိျပင္းထန္မႈႏွင့္ အျခားတဖက္စြန္းအေနျဖင့္လည္း ပညာေရးအဆင့္အတန္းနိမ့္က်မႈႏွင့္တကြ အျခားအျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ စနစ္ဆိုးအားတြန္းလွန္ရန္ သတိမရႏိုင္ေတာ့ျခင္းႏွင့္လက္ေလ်ာ့ထားရျခင္းမ်ား စသည္တို႕အေပၚတြင္မူတည္ျပီး ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈအတက္အက်ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈဆိုသည္မွာ စနစ္ေကာင္း၊မေကာင္းဆိုသည္ထက္ ထိုႏိုင္ငံအတြင္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႕၏အစိုးရအေပၚတြင္ထားေသာ သေဘာထားအေပၚတြင္မူတည္သည္ႏွင့္အတူ ထိုႏိုင္ငံအတြင္းရွိႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ကြဲကြဲျပားျပားေျပာင္းလဲမႈတခုခုျဖစ္ေပၚပံုတြင္ မူတည္၍လည္း ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈအေပၚတြင္ လႈပ္ခတ္မႈရွိလာေစႏိုင္သည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရွိျပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားၾကေသာ အေနာက္ကမၻာမွ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ပင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအေပၚတြင္ အစိုးရိမ္လြန္စြာျဖင့္ တားဆီးလိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ႏိုင္ငံသားမ်ားအသားက်ျပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္းမွ ပံုမွန္ရရွိေနေသာ ႏိုင္ငံသားခံစားခြင့္ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လာၾကရာ ခံစားခြင့္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းခံရေသာ လူတန္းစားအသီးသီးမွ လူအမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရမ်ားကို ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပၾကျခင္းအားျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈကို အေတာ္အတန္လႈပ္ခပ္ေစခဲ့ေလသည္။ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းတြင္မူ ရွိရင္းစြဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာစနစ္ သို႕မဟုတ္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာစနစ္တို႕မွ ဒီမိုကေရစီပံုသ႑န္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ကိုပင္ ၾကိဳးပမ္းေနရဆဲျဖစ္ရာ မရခင္ကပင္ခံစားခြင့္ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုေစ်းေလွ်ာ့ထား၍ မျဖစ္သည္ႏွင့္အတူ ဆန္႕က်င္ဘက္လိုျဖစ္ေနေသာစနစ္တခုမွတခုသို႕ ေျပာင္းျပန္လွန္သကဲ့သို႕ျပဳလုပ္ရေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မႈမ်ားမွာမူ ပိုမိုအရွိန္ျပင္းထန္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို အသိသာဆံုးျမင္ရေသာႏိုင္ငံအခ်ိဳမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာတပ္မ်ားဦးေဆာင္သိမ္းပိုက္ျပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္အား တမဟုတ္ခ်င္းက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရခဲ့ၾကေသာ အီရတ္ႏွင့္အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတို႕ပင္ျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း စနစ္ေကာင္းမေကာင္းဟူသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈကို အဓိကအားေပးရာအေျခအေနေပးေသာအရာ မဟုတ္သည္ႏွင့္အတူ ရွိရင္းဆြဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကလည္း ယခင္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ခ်ဳပ္တီးေအာက္အီးေနခဲ့ၾကရာမွ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ တြန္းကန္ထြက္လာၾကသလိုရွိၾကရာ “ယခင္ဆက္ဒမ္လက္ထက္တုန္းကမွ လမ္းထြက္ျပီး ေစ်းဝယ္ႏိုင္ေသးတယ္၊ အခုေတာ့ အိမ္ျပင္ထြက္ဖို႕ကိုပဲ လန္႕ေနရတယ္” ဟုဆိုလာသူ အီရတ္ျပည္သူမ်ားလည္းရွိလာခဲ့ေလသည္။ ဤေနရာတြင္ဆိုလိုသည္မွာစနစ္ဆိုးမ်ားအတြင္းဖိႏွိပ္ခံႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲဟူသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ေန႕စဥ္ဘဝေလာက္ေတာ့ လံုျခံဳမႈရေနေသးေသာ အဖိႏွိပ္ခံဘဝကိုေရြးခ်ယ္သင့္ေသာဟူေသာ အာဏာရွင္အၾကိဳက္ ေတြးေခၚပံုမ်ိဳးထားသင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားပိုမိုထင္ရွားစြာထြက္ေပၚလာတတ္သည္ကိုေျပာလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားၾကီးထြားလာသည့္ႏွင့္အမွ် ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္းရွိလာႏိုင္သည္။

အေျပာင္အလဲနည္းပါးျပီး ပံုမွန္ဖိႏွိပ္ေနျမဲျဖစ္ေသာ အာဏာရွင္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ေနထိုင္ၾကရေသာသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါေနျမဲအတိုင္းျဖစ္လာျပီး အာဏာရွင္မ်ားထံမွလည္းဘာမွအေသအခ်ာေမွ်ာ္လင့္ေနမည္မဟုတ္ပဲ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေနရန္ ဆႏၵေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္သလို ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ားအထိုင္က်ျပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ အစိုးရက ရွိရင္းစြဲမူဝါဒတခုခုကို ဂငယ္ေကြ႕ ေကြ႕ေလာက္သည္အထိ မလုပ္မခ်င္း ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈအထိုက္အေလ်ာက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေဟာင္းတခုခုမွ ဒီမိုကေရစီပံုစံအျဖစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျပဳလုပ္လာရသည့္အခါတြင္မူ ယခင္စနစ္ေဟာင္းအတြင္း သမရိုးက်(အဖိအႏွိပ္ခံ)အျဖစ္ေနထိုင္အသားက်လာခဲ့ၾကေသာသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအလိုက္ အေကာင္းဘက္သို႕ျဖစ္ေစ၊ အဆိုးဘက္သို႕ျဖစ္ေစေျပာင္းလဲလာေနေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈဘဝေနထိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးေရးႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာၾကရေသာအခါတြင္ သူတို႕အသီးသီးအတြက္ အေကာင္းဘက္သို႕ဦးတည္ေစေသာ အေျပာင္းအလဲပင္ျဖစ္မည္ေလာဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္မ်ားရွိသလို ပိုဆိုးလာႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားရွိမည္ေလာဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားလည္းရွိလာႏိုင္သည္။

လူအမ်ားအား အဓိကလႈပ္ခတ္ေစေသာ အေျပာင္းအလဲမွာ စီးပြားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲပင္ျဖစ္သည္။ဥပမာေျပာရလွ်င္ ယခင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလည္းမက်၊ အာဏာရွိအသိုင္းအဝိုင္းသက္သက္သာ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးခံစားခြင့္ယူထားေသာ စီးပြားေရးစနစ္တခုရွိေစစဥ္က သာမန္လူအမ်ားစုတြင္ ထူးထူးျခားျခားသူတို႕အတြက္ေကာင္းလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကစားမႈမ်ားအရ အလံုးစံုလက္ဝါးၾကီးအုပ္၍မထားေတာ့ပဲ လက္ေဝခံမ်ားေမြးျမဴလာေသာ ကပ္ဖားရပ္ဖားအရင္းရွင္စနစ္ကို အားပိုေကာင္းေအာင္လုပ္လာေသာအေျခအေနတြင္ အစိုးရဝါဒျဖန္႕မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္ဟုသာထင္ၾကေသာ သာမန္လူတန္းစားမ်ားမွာ သူတို႕အတြက္လည္းေကာင္းလာႏိုင္သည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထားလာၾကသည္။ ထိုသို႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထားလာပံုမွာ ဟန္ျပႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အမွန္တကန္ေျပာင္းလဲရန္ အစပ်ိဳးလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ရႏိုင္ျပီး အေၾကာင္းရင္းကို ရိုးရိုးစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတခုအတြင္း သိသိသာသာေျပာဆိုလာၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြင္း ရွိရင္းစြဲအေျခအေနမ်ားမွ ပိုေကာင္းလာႏိုင္သည္မ်ားကို ထိုလူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရိွ လူတိုင္းလိုလိုေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ေခတ္၏ ေနရာကြက္ကြက္ေလးမ်ားသာ ေျပာင္းလဲေသာအေျခအေနတြင္ တိုးတက္ၾကီးပြားသြားသူအခ်ိဳ႕ကိုၾကည့္၍ မိမိတို႕ကေတာ့ နဂိုအတိုင္းက်န္ေနခဲ့သည္ဟု ခံစားရသူမ်ားမ်ားလာေသာအခါတြင္မူ ယခင္တသမတ္တည္းဖိႏွိပ္ခံေနရစဥ္ကထက္ၾကီးမားေသာ မေက်နပ္မႈမ်ား တိုးပြားလာေတာ့သည္။ ထိုသို႕မေက်နပ္မႈမ်ားတိုးပြားလာျခင္းတြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ရွိေသာ နင္းျပားမ်ားထက္ ေခတ္စနစ္၏ေျပာင္းလဲမႈကို အနည္းအက်ဥ္းခံစားခြင့္ရႏိုင္သေသာ လူလတ္တန္းစားႏွင့္ အဆိုပါေအာက္ဆံုးနင္းျပားတို႕၏ၾကားရွိလူတန္းစားမ်ားတြင္ မေက်နပ္မႈက ပို၍ၾကီးထြားေလ့ရွိသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ မေက်နပ္မႈျဖစ္ေပၚလာရသည့္အေၾကာင္းအရင္းသည္ တိုးတက္မႈကိုေမွ်ာ္လင့္ခြင့္အနည္းငယ္ရွိေနေသာလူမ်ားထံမွသာ လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အလြန္ဆင္းရဲသူမ်ားဆိုလွ်င္မူ တေန႕စားရေရးကိုပင္ ရုန္းကန္ေနရေသာေၾကာင့္ အစိုးရအားေတာ္လွန္ပုန္ကန္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ထိုသို႕ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အလြန္ဆင္းရဲသည့္အေနအထားမွ အတန္ငယ္ဝမ္းဝဗိုက္ျပည့္လာျပီး ေခါင္းေမာ့ၾကည့္ရန္သတိရလာၾကျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္လာၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မိမိအေျခအေနေကာင္းသည္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္ၾကီးပြားလာသည္ကိုျမင္ရေသာအခါ အဆိုပါလူတန္းစား၏မေက်နပ္မႈမ်ိဳးမွာ အျမင့္ဆံုးသို႕ေရာက္ေတာ့သည္။ အထက္တြင္ေျပာခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အဓိကအက်ဆံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမွာ စီးပြားေရးစနစ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ျပီး ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကိုရည္ရြယ္ေသာအေျပာင္းအလဲမဟုတ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုမခံစားရေသာအေျပာင္းအလဲသာျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေနလွ်င္ လူအမ်ားက အစိုးရအားေတာ္လွန္ပုန္ကန္လာရန္ ယခင္ကထက္ သတၱိပိုေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေကာက္ခ်က္တို႕မွာ ျပင္သစ္လူမႈေရးသိပၸံပညာရွင္ အလက္စီဒီေတာ့က္ဗီးလ္(Alexis de Tocqueville)က ျပင္သစ္ဘုရင္ လူဝီ(၁၆)လက္ထက္သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အၾကြယ္ဝဆံုးအခ်ိန္တခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္ အေရးပါေသာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရာမွရရွိေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သမိုင္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကိုေလ့လာသူအေမရိကန္ပညာရွင္ ခရိန္းဘရင္တြန္(Crane Brinton)ကလည္း ထိုသို႕ တိုးတက္မႈအက်ိဳးကို မခံစားရေသာ လူတန္းစားက အစိုးကိုပိုျပီး မေက်နပ္မႈပိုမ်ားမည္ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ထိုသို႕ေခတ္စနစ္မ်ားေျပာင္းလဲမႈတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားပိုမ်ားႏိုင္ပံုကို မႏုႆေဗဒပညာရွင္တဦးျဖစ္ေသာ အဲရစ္အာဝုဖ္(Eric R. Wolf) ကလယ္သမားဥပမာေပးျပီး ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ သမရိုးက်တပိုင္တႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးျပီးေအးေဆးစြာေနႏိုင္စဥ္က ဘာျပႆနာမွ်မရွိေသာ္လည္း ေငြရလိုမႈအေပၚတြင္အဓိကထားေသာ ေစ်းကြက္ဝင္သီးႏွံမ်ားကို စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးလာရသည့္အခါတြင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းစားသူမ်ား(ဘဏ္မ်ား)၏ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သူရင္းငွားမ်ား အလြန္ဆင္းရဲမြဲေတသြားႏိုင္ကာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္သည္လည္း ျဖစ္လာရန္လြယ္ကူသြားေတာ့သည္ဟုဆိုသည္။ ဝုဖ္၏အဆိုအရ မက္ဆီကို၊ရုရွား၊ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ အယ္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ က်ဴးဘားတို႕တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးရာစီးပြားေရးကို ေခတ္မွီျဖစ္ေရးၾကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ အထက္ပါဥပမာႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားျပီး သူရင္းငွားမ်ားဦးေဆာင္ေသာ ေအာင္ျမင္သည့္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟုဆိုေလသည္။ တိုင္းျပည္တျပည္၏ အသက္သံုးဆယ္ေအာက္လူငယ္အေရအတြက္ မ်ားျပားမႈကလည္း အစိုးရႏွင့္ အရင္းရွင္တို႕၏ဖိႏွိပ္ခံႏိုင္ငံသားမ်ားရွိေနေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းမတည္ျငိမ္မႈမ်ားပိုျဖစ္လြယ္ျပီး ေလ့လာမႈတခုအရ ၁၉၇၀မွ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအသီးသီးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းမတည္ျငိမ္မႈမ်ားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ရွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆိုပါလူငယ္ဦးေရက ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္ဟုဆိုသည္။

ယခင္ရွိခဲ့ေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုအတြင္းႏိုင္ငံသားမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမပါဝင္သည့္အစိုးရစနစ္မွ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အခြင့္အထူးခံလူတန္းစားတခ်ိဳ႕ကိုပင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္အစိုးရစနစ္သို႕ေျပာင္းလဲရာတြင္ လူအမ်ားသည္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီ စသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္လည္း ပိုမိုရင္းႏွီးလာၾကသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ လူတိုင္းထံသို႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရ ပညာတတ္လူတန္းစားအနည္းငယ္ထြက္ေပၚလာျပီး ထိုသူတို႕ကစတင္ျပီး အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တနည္းနည္းျဖင့္သိျမင္လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးပံုစံေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လယ္မပိုင္သူ သူရင္းငွားမ်ားႏွင့္ လယ္ပိုင္သူလယ္သမားမ်ားပါ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိေသာ လက္ေဝခံအရင္းရွင္မ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လယ္ေျမမတရားသိမ္းယူမႈမ်ားပါခံရေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးစနစ္ေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ားကို မလိုလားသလိုပင္ ေပၚထြက္လာေသာအနည္းငယ္ေသာ ပညာတတ္မ်ားကလည္း အစုိးရက လြတ္လပ္္ခြင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္ေသာအစိုးရမ်ားအား မုန္းတီးဆန္႕က်င္ရန္သတိရလာၾကသည္။ ထိုသို႕ေသာ အစိုးရအားအဓိကျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အင္အားႏွစ္ခုကို သူရင္းငွားမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေရအတြက္အင္အားႏွင့္ ပညာတတ္အနည္းငယ္၏ ဦးေႏွာက္အင္အားအေနျဖင့္ ယူဆႏိုင္ကာ ထိုႏွစ္ခုေပါင္းစံုျခင္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားျဖစ္လာသည္ဟု ဆင္ျမဴရယ္ပီဟန္တင္တန္(Samuel P. Huntington)က ဆိုခဲ့ေလသည္။

ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္မႈ

ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္မႈဆိုသည္ကို လြယ္လြယ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရလွ်င္ ရွိရင္းစြဲႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုကို အလွ်င္အျမန္ေျပာင္းျပန္လွန္ျပီး ထိပ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအားကိုလည္း တျပိဳင္နက္ဖယ္ရွားရန္ၾကိဳးပမ္းေသာ ျဖစ္စဥ္တရပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုအမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ဆိုသည္မွာ ရွိရင္းစြဲႏိုင္ငံေရးစနစ္တခု၏ ခိုင္မာမႈမည္မွ်ရွိခဲ့သည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုလည္း ေလ့လာရန္လိုအပ္၏။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သံုးႏိုင္ေနၾကသည္ဟု ၾကြားလံုးထုတ္ႏိုင္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တကြ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္အျခား ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယခင္သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္တို႕၏ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအျမစ္တည္ျမဲေနခဲ့မႈမ်ားအား ေတာ္လွန္ေရးမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားစြာကိုေက်ာ္ျဖတ္္ျပီးသည့္အခါတြင္မွ ယခုဒီမိုကေရစီကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၏ အာဏာကိုဆက္လက္လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားလိုေသာ လိုအင္မ်ား ၾကီးလွ်င္ၾကီးသည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမွာၾကီးမားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေျမရွင္မ်ား အာဏာၾကီးလာေသာ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္အေျခအေနကိုပင္ ပိတ္ပင္တားဆီးျပီး အလံုးစံုအာဏာကို ဘုရင္ကခ်ဳပ္ကိုင္ေရးကို ျပန္လည္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာမူ အျပင္းထန္ဆံုးေတာ္လွန္ေရးပံုစံႏွင့္ၾကံဳခဲ့ရျပီး ထိုဒဏ္မွ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္သက္သာရာမရႏိုင္ခဲ့ပဲ ဒီမိုကေရစီမက်င့္သံုးႏိုင္ခင္ စစ္အာဏာရွင္နပိုလီယန္၏ လက္ေအာက္တြင္ ကာလအေတာ္ၾကာေနခဲ့ေသးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႕ေသာအေျခအေနတြင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ေခတ္စနစ္အေျခအေန၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြင္းေကာင္းက်ိဳးမခံရသူမ်ားလည္းျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို အျပစ္မတင္သာပဲ အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံသည္ ေခတ္အေျခအေနအရ တျဖည္းျဖည္းသြားမည့္ပံုစံကိုျပန္လည္ပိတ္ဆို႕ကာ ဘုရင့္အာဏာကို အၾကြင္းမဲ့ျဖစ္ေအာင္သာဆြဲထားလိုေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၏ အျပစ္ကပိုၾကီးမည္ဟု ယူဆရသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေလာက္ အာဏာခြဲေဝမႈျဖစ္စဥ္တြင္ မျပင္းထန္ခဲ့ေသာ ျဗိတိသွ်တို႕တြင္ပင္ ဘုရင္ေထာက္ခံသူႏွင့္ ပါလီမန္ေထာက္ခံသူမ်ားအၾကား ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရေသးသည္။  ဆိုလိုရင္းမွာ အေတာ္အတန္အျမစ္တြယ္ေနသည္မွာ ၾကာေညာင္းေနျပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုကိုေျပာင္းလဲေရးၾကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ အေပၚယံသားေျပာင္းလဲျပီး ရွိျပီးစနစ္ကို မည္သို႕မွ်တုန္လႈပ္ေစျခင္းမရွိဘူးဆိုလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရေသာ လူတန္းစား၏ေတာ္လွန္ေရးကိုသာရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုသည္ အမွန္တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမသြားကို စီစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ပင္သိႏိုင္သည္ဟုဆို၏။ ယခင္ကလည္း ဒီေခါင္းေဆာင္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ျပီးသည့္အခါတြင္လည္း ဒီေခါင္းေဆာင္မ်ားသာျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲေရးလည္းမမည္၊ ေတာ္လွန္ေရးလည္းမမည္ေတာ့ပါ။ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမႈမ်ားကအေပၚယံဆန္ျပီး လက္ေတြ႕ေလာကမွလူထုက အေျပာင္းဘက္သို႕ေမွ်ာ္လင့္ေနရာမွမထူးေသာအခါတြင္ ျဖစ္ေသာေတာ္လွန္ေရးမ်ားအတြင္း ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ပါက ရွိေနေသာထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အၾကမ္းပတမ္းနည္းျဖင့္ဖယ္ရွားခံရေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္လံုးဝျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြင္း ေသြးမစြန္းပဲေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွကြဲထြက္လာေသာ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတာ္အာဖရိကအစရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားသာရွိေလသည္။ အဓိကက်သည္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၏ အမွန္တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ကနဦးအစကတည္းက ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္အုပ္စိုးခံရမႈကို မေက်နပ္၍ခြဲထြက္လာၾကျခင္းျဖစ္ရာ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈနည္းခဲ့ေလသည္။ ခၽြင္းခ်က္အားျဖင့္ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံတခုျဖစ္ေသာ ရူေမးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္မူေသြးစြန္းခဲ့ရသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံအစိုးရသည္လည္း သူတို႕ေခ်ာင္ပိတ္ေျခာက္လွန္႕ထားေသာ လူမည္းမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္/အၾကမ္းမဖက္နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္မႈကို ခံရျပီးသည့္အခါတြင္မွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျပီး အာဏာခြဲေဝေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျဖစ္ေရးကိစၥတို႕ကို ျပဳလုပ္လိုေသာစိတ္ထားေျပာင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတာ္လွန္ေရးဟူသည္မွာ လူအမ်ား၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားမွ စတင္ေပါက္ဖြားလာသည္ဆိုေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးသက္သက္ျဖင့္ လူအမ်ား၏ ကိုယ္စီမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိေပၚေပါက္လာေသာအစိုးရအေပၚမေက်နပ္မႈမ်ားသည္လည္း တပံုစံတည္းထြက္မလာႏိုင္ပဲ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္သမားမ်ားက စပါးေစ်းက်ဆင္ျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္အစိုးရအားေတာ္လွန္ခ်င္သည္၊ ပညာတတ္မ်ားကလည္း လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ၾကံစည္ခြင့္မရျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားမရျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ခ်င္သည္၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားဘက္ကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ လာဘ္လာဘယူျပီး သူတပါးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထင္သလိုခ်ယ္လွယ္ေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွအစိုးရကိုယ္ႏိႈက္ကို ဆန္႕က်င္လိုေသာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္လိုမည္… စသည္စသည္တို႕ျဖင့္ လူတန္စားအသီးသီးတို႕၏ ေတာ္လွန္ရေသာေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကလည္း တူညီႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႕ မေက်နပ္ပံုမ်ား ကြဲျပားေနေသာ လူတန္းစားအသီးသီးကို အဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အားလံုးေသာသူမ်ားအတြင္း စည္းလံုးညီညႊတ္မႈတခုခုစသည္ျဖင့္ ရွိမေနပဲ အားလံုးက သီးျခားလိုေတာ္လွန္ေနၾကလွ်င္လည္း အရာေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။ အစုိးရအားမေက်နပ္သျဖင့္ ဆူပူဆႏၵျပလိုက္ရံုသက္သက္ျဖင့္ေတာ့ အလြယ္တကူအစိုးရတရပ္ျပဳတ္က်သြားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ စုစည္းမႈႏွင့္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတခုခုမရွိပဲ ျပန္႕က်ဲေနေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရာထူးမွဆင္းမေပးလိုေသာ အစိုးရက အလြယ္တကူျဖိဳခြင္းလိုက္မည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ မေက်နပ္သူလူတန္းစားအသီးသီးကို ႏွစ္သိမ့္မႈမ်ားေပးျပီး စည္းရံုးႏိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတခုခုရွိေရးႏွင့္ လူတန္းစားမ်ားအခ်င္းခ်င္းလည္း စည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိေရးတြင္ အဆိုပါလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ပညာတတ္လူတန္းစား၏ အခန္းက႑က အေရးပါလာခဲ့သည္။

ပညာတတ္လူတန္းစားဟုဆိုေသာ္လည္း သီးျခားနယ္ပယ္တခုခုတြင္တတ္ကၽြမ္းၾကေသာ  ေက်ာင္းဆရာ၊ ေရွ႕ေန၊ စာနယ္ဇင္းသမား စသည္ျဖင့္ အစိုးရႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပိုမိုဆက္စပ္မႈရွိေသာ နယ္ပယ္မွသူမ်ားထက္ သာမန္ေတြးေခၚမႈအားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အျခားသိပၸံမဟုတ္ေသာ ဝိဇၨာပညာေလ့လာလိုက္စားေလ့ရွိေသာ လူတန္းစားမ်ား၏ အခန္းက႑က ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းပိုမိုအေရးပါသည္ကိုေတြ႕ရသည္ဟု အေမရိကန္ကြန္ဂရက္စာၾကည့္တိုက္၏ ဆယ့္သံုးေယာက္ေျမာက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴး ဂ်ိမ္းစ္ဘီလင္တန္(James Billington)ကဆို၏။ သီးျခားနယ္ပယ္တခုဆန္သြားျပီဟုေျပာႏိုင္ေသာ ေရွ႕ေန၊စာနယ္ဇင္းသမားစသည္တို႕၏ အစိုးရအေပၚမေက်နပ္မႈမ်ားမွာ ထိုသူတို႕၏ အလုပ္ခြင္အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားပိတ္ပင္ခံရျခင္းမ်ားမွ စတင္ျပီး ေရွ႕ေနတဦးအတြက္ လြတ္လပ္ျပီးမွ်တေသာတရားေရးစနစ္အတြင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရလွ်င္၊ စာနယ္ဇင္းသမားတဦးအတြက္ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အေတာ္အတန္ရရွိျပီး လြတ္လပ္စြာအသက္ေမြးခြင့္ရမည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရအေပၚအျခားက႑မ်ားတြင္ ေယဘုယ်မေက်နပ္မႈမ်ားမွာ သိသိသာသာျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို႕ဘာသာမသိလိုက္ပဲျဖစ္ေစ ေလ်ာ့ပါးသြားေလ့ရွိသည္။ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ေသာ ေယဘုယ်ပညာတတ္မ်ိဳးမွာမူ သူတို႕၏အေတြးအေခၚတြင္ အရာရာတိုင္းလိုလိုအတြက္ စံႏႈန္းမ်ားရွိေနျပီး အစိုးရ၏ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ အေပၚယံသက္သက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တျခားသူမ်ားထက္ပိုျပီးျမင္တတ္ကာ ဉာဏ္နည္းလွေသာသူမ်ားက အေမွ်ာ္အျမင္ကင္းမဲ့ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားျဖစ္ေနသည့္အခါတြင္ ထိုသူမ်ားအတြက္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ပိုမိုမေက်နပ္ျဖစ္လာေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုသို႕ေသာ လူတန္းစားမ်ိဳးမွာ ဆင္းလဲမဆင္းရဲလြန္း၊ ခ်မ္းလဲမခ်မ္းသာလြန္းေသာ လူတန္းစားမွလာေလ့ရွိသည္ဟုလည္း ဘီလင္တန္ကဆိုသည္။ သာမန္ေအာက္ေျခလူတန္းစား၊အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူရင္းငွားလယ္သမားမ်ားက သူတို႕အတြက္ သေဘာတရားေရးရာဝါဒမ်ားကို လိုက္မွီေလ့လာႏိုင္ေလ့မရွိပဲ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားကိုသာ ေတာင္းဆိုလိုခ်ိန္တြင္ ထိုပညာတတ္လိုလူမ်ားက စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝါဒမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္မ်ားေတာင္းဆိုေရးေပတံမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳျပီး အလုပ္သမား၊လယ္သမားလူတန္းစားကို ဦးေဆာင္ကာ ေတာ္လွန္ေရးတခုကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေပါင္းစည္းေပးသည္ဟုဆိုသည္။ ဂ်ိမ္းစ္ဘီလင္တန္၏အဆိုအရ ၂၀ရာစုအတြင္းေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ ထိုသို႕ေသာသူမ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ရုရွားတို႕၏ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္လီနင္သည္ ပညာအုပ္တဦး၏သားျဖစ္ျပီး ဥပေဒဘြဲ႕ရတဦးျဖစ္ျပီး ေမာ္စီတုန္းမွာလည္း သူ၏ပါတီတည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ ေဘဂ်င္းတကၠသိုလ္၏ လက္ထက္စာၾကည့္တိုက္မွဴးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ က်ဴးဘားရွိ အာဏာရွင္အစုိးရအားျဖဳတ္ခ်ေရးလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ကက္စထရိုႏွင့္ သူ၏ေျပာက္က်ားရဲေဘာ္မ်ားသည္ ဆရာဝန္ျဖစ္ေသာေခ်ေဂြဗားယားမွလြဲျပီး အားလံုးလိုလိုမွာ ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေခ်ေဂြဗားယားမွာ ဘိုလီးဗီးယားေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီရင္း ၁၉၆၇ခုႏွစ္တြင္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ပီရူးႏိုင္ငံ၏ ေတာက္ပေသာလမ္းပါတီေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မွာ ဒႆနိကေဗဒပါေမာကၡတဦးျဖစ္သည္။ ရွားဘုရင္အားေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ အီရန္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ထိုသို႕ပညာတတ္မ်ားသာျဖစ္ျပီး ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ျပင္းထန္မႈသည္သာအစစ္ပါေနေသာ အရည္အခ်င္းတခုျဖစ္သည္ဟု ဘီလင္တန္ကဆိုသည္။

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ သမိုင္းပညာရွင္ခရိန္းဘရင္တန္ေရးသားခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားပံုအဆင့္ဆင့္

၁၉၃၈တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရး၏ ခႏၶေဗဒ (The Anatomy of Revolution)အမည္ရွိေသာစာအုပ္တြင္ သမိုင္းပညာရွင္ခရိန္းဘရင္တန္က ၁၆၄၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ၁၇၇၆အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေတာ္လွန္ေရး၊ ၁၇၈၉ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ၁၉၁၇ရုရွားေတာ္လွန္ေရးတို႕တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းတူညီေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟုဆို၏။

၁။လက္ရွိအစိုးရယိုင္လာျခင္း

ဤအဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားယိုယြင္းလာျခင္း၊ အခြန္ေငြမ်ားတိုးလားျခင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ အစိုးရ(သို႕)အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအေပၚတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူထုက အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့လာၾကသည္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကပင္လွ်င္ မိမိဘာသာမေသခ်ာ၊စမ္းတဝါးဝါးျဖစ္လာသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအား သစၥာခံထားေသာပညာတတ္လူတန္းစားအခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း အက်ိဳးမခံစားရသည့္အခါတြင္ အစိုးရအားသစၥာခံမည့္အစား ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္ဟုသူတို႕ယူဆေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို အေပၚတြင္ေျပာင္းလဲ အေလးျပဳလိုလာၾကသည္။

၂။ေတာ္လွန္ေရး၏ပထမအဆင့္

လက္ရွိအစိုးရအားျဖဳတ္ခ်ရန္ ေကာ္မတီမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စတင္လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ လူအမ်ားကလည္း အစိုးရအား အခြန္ေငြမ်ားေပးေဆာင္ရန္ျငင္းဆန္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ဆန္႕က်င္မႈမ်ိဳးမ်ားကိုစတင္ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အခက္အခဲရွိလာျပီး အစိုးရကလူထုအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ စစ္တပ္အားအကူအညီေတာင္းလာသည္။ စစ္တပ္ကအေရးမလုပ္ပဲေနေသာအခါတြင္ကား လူတို႕၏ေဒါသပိုၾကီးလာျပီး ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အစိုးရမွလက္ေလွ်ာ့ရကာ ဆင္းေပးရေတာ့သည္။ ထိုအတြက္ေနရာအႏွံ႕ေအာင္ပြဲခံမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

၃။ဒုတိယအဆင့္ အလယ္အလတ္သမားမ်ားအစိုးရအျဖစ္တက္လာျခင္း

အစိုးရအားဆန္႕က်င္သလုိပံုဖမ္းျပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ ယခင္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွလူမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ သို႕မဟုတ္ ထိန္းေက်ာင္းခံႏွင့္ ညႊန္ၾကားခံပင္ျဖစ္ေနသူမ်ားက ယခင္အစိုးရေနရာဝင္ယူၾကသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားက မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနေသာလူထုကို ျပည္သူမ်ားလိုခ်င္ေသာ အျပည့္အဝေျပာင္းလဲမႈထက္ တစိတ္တပိုင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုသာ အရင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အျပည့္အဝေျပာင္းလဲမႈအတြက္လုပ္ခဲ့ၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မခံပဲ အဆိုပါ အလယ္အလတ္သမားေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကို ယခင္အစိုးရႏွင့္ဆက္စပ္မႈႏွင့္ အေပးအယူမ်ားရွိေနသည္ဟုယူဆကာ ျငင္းဆန္ၾကသည္။ အဆိုပါအလယ္အလတ္သမားမ်ားမွာ ထိုသူမ်ားကို ေဖ်ာင့္လည္းမေဖ်ာင့္ဖ်နိုင္ ယခင္အစိုးရေဟာင္းမ်ားေလာက္လည္း ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းမကိုင္တြယ္ရဲေသာေၾကာင့္ ေနရာဖယ္ေပးရန္ျဖစ္လာျပန္သည္။

၄။လံုးဝေျပာင္းလဲေရးဦးတည္သူမ်ားတက္လာျခင္း

အလယ္အလတ္သမားမ်ားထက္ ပိုမိုစနစ္တက်စုစည္းမႈရွိထားေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသည္ အသစ္တက္လာေသာ အာဏာရအလယ္အလတ္သမားမ်ားကို ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ကာ ေတာ္လွန္ေရး၏အျမင့္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေအာင္ျမွင့္တင္လိုက္သည္။ ယခင္စနစ္ေဟာင္းအတြင္းမွ ပံုစံမ်ားႏွင့္ လူမ်ားအားလံုးကိုဖယ္ထုတ္၊ေမာင္ထုတ္ျခင္းမ်ားျပဳျပီး အစြန္းေရာက္သူမ်ားက ယခင္အစိုးရေဟာင္းမွလူမ်ားႏွင့္ စနစ္သစ္အား မလိုက္နာႏိုင္ဟုယူဆသူမ်ားကို  ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းတို႕ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းတြင္ပင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖီသည္ဟု ယူဆခံရပါက ကြပ္မ်က္ခံရျခင္းမ်ားလည္းရွိလာခဲ့သည္။

၅။သာမီေဒါ(Thermidor)ေခၚ ေတာ္လွန္ေရး၏ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေအးျငိမ္းသြားသည့္ကာလ

ေတာ္လွန္ေရး၏ အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္ေစရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ျပည္တြင္းလုံျခံဳေရးလည္း အတန္ငယ္ရလာခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္သူတခ်ိဳ႕ကုိလည္း ေသဒဏ္ေပးခံရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွလြဲ၍ အျခားျပင္သစ္၊ရုရွားႏွင့္ အဂၤလိပ္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႕ အၾကြင္းမဲ့အာဏာပိုင္သူမဟုတ္ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ဆန္ေသာသူမ်ား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ လူအမ်ားကလည္း ထပ္မံအထြတ္တက္မေနေတာ့ပဲ လက္ခံလိုက္သည္ဟု ဘရင္တန္ကဆို၏။

ယခုလတ္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမ်ားအတြင္းတြင္ ဘရင္တန္၏ ခြဲျခားပံုႏွင့္ အေတာ္မ်ားမ်ားတူေနခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးမွာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ျပီး ယခုအခါတြင္ ယခင္မူဘာရတ္အစိုးရထက္ပင္ ေရွရိုးစြဲဆန္ႏိုင္ေသာ မူဆလင္ညီအကိုမ်ားအဖြဲ႕ပါတီက လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာအမ်ားစုရခဲ့ကာ ေတာ္လွန္ေရးကိုစတင္ခဲ့ၾကေသာ ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ား၏ ေက်နပ္လက္ခံမႈအျပည့္အဝရမရဆိုသည္ကိုေတာ့ ေရရွည္တြင္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေရး၏အလြန္

ေတာ္လွန္ေရး၏မူလသေဘာအရ ႏွိပ္ကြက္အုပ္စိုးေနေသာအစိုးရအားျဖဳတ္ခ်ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစြန္းေရာက္မႈမ်ားကိုမထိန္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္၊ စုစုစည္းစည္းႏွင့္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိေသာအဖြဲ႕အစည္းတခုက ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပစည္းရံုးျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ယခင္အာဏာရွင္ႏွင့္ ထူးမျခားနားအေျခအေနရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကိုသာျပန္လည္ ရရွိသြားတတ္သည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအျပီးတြင္ နပိုလီယံက စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္လာျပီး ယခင္ရုရွားဇာဘုရင္ေနရာတြင္ ထူးမျခားနားအာဏာရွင္စရိုက္ရွိသူ စတာလင္တက္လာခဲ့ေလသည္။ အဂၤလိပ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ပင္ ျပီးခါစ၌ အိုလီဗာကရြန္းဝဲက အခ်င္းခ်င္းမသင့္ျမတ္မႈမ်ားအၾကားတြင္ ျဖန္ေျဖသူ(စစ္အာဏာရွင္) အျဖစ္ အဂၤလန္၊စေကာ့တလန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္တို႕ကို သူကြယ္လြန္သည့္အထိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသးသည္။ သူကြယ္လြယ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း သူ႕သားျဖစ္သူအား ဆက္လက္ျပီးအုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ဆက္ရွိေနေစရန္စီမံထားခဲ့ရာ က်န္လူမ်ားကလက္မခံခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါလီမန္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အမွန္တကယ္အာဏာမရွိလွေသာ ခ်ားလ္စ္(၂)ဘုရင္ကိုတင္ေျမွာက္ျပီးသည့္အခါတြင္မွ နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈအနည္းငယ္ျပန္ရလာခဲ့သည္။ထို႕ေနာက္တြင္ ေနာင္တြင္အဓိကပါတီႏွစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာ ပါလီမန္အတြင္း အုပ္စုႏွစ္စုက ဘုရင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အျပိဳင္အဆိုင္လႊမ္းမိုးနိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖင့္သာ ျဗိတိသွ်တို႕၏ပါလီမန္ႏိုင္ငံေရးစတင္လည္ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားသည္မွ အစျပဳျပီး တည္ျငိမ္မႈရသည္အထိ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ခန္႕ၾကာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးစံမ်ားထူေထာင္ေရးအတြက္ ျဗိတိသွ်အစိုးရထံမွ တိုက္ယူခဲ့ရေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတာ္လွန္ေရး၏ သေဘာသဘာဝမွာမူ တမ်ိဳးတဖံုျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ္လွန္ေရးဟုပင္ေျပာစရာမလိုပဲ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္သူမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္လာခဲ့ျခင္းလည္းမရွိဟုဆိုၾကသည္။ ျဗိတိသွ်အားေထာက္ခံေသာ အေမရိကန္တိုရီတသိ္န္းခန္႕ကေတာ့ ျဗိတိသွ်ဘုရင္မၾကီးလက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံသို႕ ေၾကာက္လန္႕ျပီးထြက္ေျပးခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ အတိုခ်ဳံးေျပာရလွ်င္ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးသက္သက္စနစ္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တခုသာျဖစ္ျပီး ရွိရင္းစြဲေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အာဏာလက္လႊတ္ရ၍ ရွိသမွ်အားလံုးဆံုးရံႈးသြားမည္မဟုတ္ပဲ နဂိုကပင္ၾကြယ္ဝျပီးသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာကဲ့သို႕ ဆင္းရဲလြန္းေသာလူတန္းစားႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ ေျမရွင္လူတန္းစားလည္း တသီးတသန္႕မရွိသည့္အတြက္ ေခါင္းျဖတ္စရာ မွဴးၾကီးမတ္ၾကီးလူတန္းစားမရွိေသာေၾကာင့္ ေသြးထြက္သံယိုအနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္မူ နိုင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းျခင္းသက္သက္ထက္ လူမႈေရးရာတရားမမွ်တခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း တိုက္ဖ်က္ရျခင္းလည္းမည္ရာ ေသြးထြက္သံယိုအေတာ္မ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပင္သစ္အမ်ားစုက ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဂုဏ္မယူၾကပါ။ အထက္တြင္ေျပာခဲ့သလိုပင္အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၏ ေခါင္းမာမႈမ်ားေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားရျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုစတင္ေျပာင္းလဲလိုကာစက လူအမ်ားတြင္ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ေအာင္လုပ္လိုေသာ ဆႏၵကဦးေဆာင္ပါဝင္ျခင္းမရွိပါဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ၁၉၁၇ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ လီနင္အေသေစာရျခင္းကလည္း အေၾကာင္းအရင္းတခုလုိျဖစ္ေနျပီး လီနင္ထိုမွ်ေစာေစာမေသခဲ့ပါက ရုရွားတြင္ထိုမွ်ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားမျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆခဲ့သူမ်ားလည္းရွိသည္။ လီနင္သည္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ေသာ ၁၉၁၇ကာလမွစျပီး ခုႏွစ္ႏွစ္ခန္႕အၾကာ ၁၉၂၄ခုႏွစ္တြင္ပင္ ေစာစီးစြာကြယ္လြန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားကလည္း လီနင္သည္လည္း အသက္မေသခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္လည္း စတာလင္ကဲ့သို႕ပင္ အတုိက္အခံျပိဳင္ဘက္မ်ားကို အျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားမည့္သူျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ကေမၺာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခမာနီေတာ္လွန္ေရးတြင္မူ လူေပါင္း ၁.၇သန္းခန္႕အသတ္ခံရသည့္အေျခအေနအထိ ေသြးစြန္းခဲ့ရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးကေတာ့ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားထားခဲ့ေသာ ဆိုးေမြေၾကာင့္ျဖစ္သည္ထက္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအား အစြန္းေရာက္လြဲမွားစြာသံုးခဲ့ေသာ ခမာနီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားကိုသာ အျပစ္တင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ အျမင္မေကာင္းလွပဲ နိုင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနမွာလည္း ၾကပ္တည္းလွသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္အားအၾကီးဆံုးကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးမ်ား စစ္ေအးကာလအတြင္း အျပိဳင္အဆိုင္ျပဳၾကရာတြင္ ဆိုဗီယက္ဘက္က တစတစရံႈးနိမ့္လာရသည္မွာလည္း အဓိကက်ေသာအေၾကာင္းအရင္းတခုျဖစ္သည္။ ထို႕အတူပင္ တရုတ္ကဲ့သို႕ေသာ အင္အားၾကီးကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံကလည္း ဆိုဗီယက္ႏွင့္ ဝါဒေရးရာသေဘာထားကြဲမႈျဖစ္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပန္အလွန္ရုတ္သိမ္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အျခားကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအတြက္လည္းအၾကပ္ရိုက္ခဲ့ရျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ကြန္ျမဴနစ္စနစ္က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားကို သူ၏စီးပြားေရးအင္အားျဖင့္ ဖိအားေပးရံုသာမက စနစ္အားအျမစ္ျဖတ္ရန္အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမ်ားကိုျဖဳတ္ခ်ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းအတိုက္အခံအာဏာပိုင္မ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွအားေပးျခင္းအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္အား လံုးဝအလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ စနစ္တခုအျဖစ္ပံုေဖာ္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ဖုတ္ပူမီးတိုက္က်င့္သံုးလိုက္ေသာ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳလိုက္ႏိုင္ေသာ ဗီယက္နမ္တို႕မွလြဲ၍ က်န္ေသာကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမ်ားအား စံုးစံုးျမဳတ္သြားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကျမဳတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားကဲ့သို႕ အာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္သဖြယ္ေျပာင္းသူကေျပာင္းႏွင့္ အားလံုးယဲ့ယဲ့သာက်န္ေတာ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ေခတ္စနစ္ေျပာင္းခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္အားေတာ္လွန္လိုေသာ အေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ပံုမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ အစဦးတာထြက္ေကာင္းခဲ့ၾကေသာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတို႕တြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အျပိဳင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးေကာင္းလာႏိုင္သည့္အလားအလာမ်ားကို အလည္အပတ္လာေရာက္ၾကေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုျပသႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ စနစ္တြင္းတြင္ပင္ မညီညြတ္မႈႏွင့္ ျခစားမႈမ်ား၊အာဏာလက္ဝါးၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္စီးပြားေရးမတိုးတက္ႏိုင္ျဖစ္ရသည့္အျပင္ စီးပြားေရးအင္အားေကာင္းေသာ လက္ယာႏိုင္ငံမ်ား၏ က်င့္သံုးပံုမ်ားကို မယွဥ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းျပိဳလဲလာခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အင္အားမၾကီးလွေသာ အျခားကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ပိုမိုဆိုးဝါးျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအား ေျပာက္က်ားစစ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားစည္းရံုးႏိုင္ေသာစစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲကာ အႏိုင္တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းသြင္းခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္သာ တရုတ္နီတို႕ကဲ့သို႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေအာင္ေပါင္းျပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို မထိေစေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို သတိထားက်င့္သံုးႏိုင္သည့္အခါမွသာ စီးပြားေရးေကာင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထပ္မံေတာ္လွန္ေရးမ်ားေပၚေပါက္လာပံုကိုျပန္ေကာက္ရလွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္အားစတင္ထူေထာင္ကာစတြင္ ဝါဒျဖန္႕မႈအားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ထူေထာင္ထားရသည္ျဖစ္ရာ ဆိုခဲ့ျပီးေသာအေျခအေနအရပ္ရပ္တို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတို႕ထင္သလိုျဖစ္မလာသည့္အခါတြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနရာမွ ရွိလာေသာသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေဒါသကိုထပ္မံရင္ဆိုင္လာရေတာ့သည္။ ဒီၾကားထဲတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားပါတီဝင္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရးယူထားမႈမ်ားကိုလည္း ေအာက္ေျခပါတီဝင္မ်ားကမေက်နပ္မႈမ်ားလည္း မ်ားလာခဲ့ေလသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ဆိုလွ်င္ လီနင္လက္ထက္မွစတင္ထည့္သြင္းေရတြက္လွ်င္ ေလးဦးေျမာက္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဘရက္ဇညက္၏လက္ထက္တြင္ပင္ အေျခအေနကဆိုးဝါးေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခအေနဆိုးရြားေနသည္ကို ဝန္ခံျခင္းမျပဳခဲ့ပဲ ေနာက္တဆက္ေက်ာ္ ေဂၚဘာေခ်ာ့လက္ထက္ေရာက္သည့္အခါတြင္မွ အသည္းအသန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ၾကိဳးစားသည့္အခါတြင္ ေဆးမမွီေတာ့ပဲ ေဂၚဘာေခ်ာ့၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ားကိုလည္း လက္ယာႏိုင္ငံမ်ားက ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျပဳိကြဲသည့္အဆင့္သို႕ေရာက္သြားရေတာ့သည္။

အခ်ဳပ္မွာ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ၊ လူထုအားကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုႏွင့္ အစုိးရပ္တရပ္အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လိုေသာ ဆႏၵသည္ အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိုေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမွလာေလ့မရွိပဲ အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ားျပည့္သိပ္ေနေသာ လူထုထံမွတိုက္ရိုက္လာေလ့ရွိသည္။ လက္ရွိကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအသီးသီးအနက္ ဖြံ႕ျဖိဳးရန္ၾကိဳးစားဆဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား ပီပီျပင္ျပင္က်င့္သံုးရန္ၾကိဳးစားဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ဆိုလွ်င္လည္း အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက အဖက္ဖက္ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းမေပးလိုေစကာမူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေပၚယံပင္ျဖစ္ေစျပဳလုပ္ျပေနရသည္ကေတာ့ မျငင္းသာသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳရန္ လံုးဝလ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ျပန္လွ်င္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသည့္ေဘးက်ေရာက္သည္အထိျဖစ္ႏိုင္ကာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီအမည္ခံျပီး ရုပ္ေသးၾသဇာခံေမြးျမဴရန္လက္ေလ်ာ့ကာ လံုးဝလာေရာက္သိမ္းပိုက္ရသည့္အေျခအေနကိုလည္းေရြးခ်ယ္လာႏိုင္သည္။ အမ်ားစုေသာ အာဏာရွင္မ်ားကေတာ့ အနည္းဆံုးအေနာက္ကမၻာမွ ႏိုင္ငံမ်ားအျမင္တြင္မ်က္ႏွာပန္းလွေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနရသည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီလိုလားျပီး ျဖစ္ထြန္းေစရန္အားေပးသည္ဆိုေသာအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမွန္တကယ္တြင္ မိမိတို႕အက်ိဳးစီးပြားကို ပံ့ပိုးမည့္အစိုးရမ်ိဳးကိုသာ လိုလားသည္သာျဖစ္ျပီး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာဆိုပါက မူဘာရတ္၊ကဒါဖီကဲ့သို႕ေသာ အာဏာရွင္မ်ားကိုပင္ ပခံုးဖက္ျပရန္ဝန္မေလးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရျပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းအေျခအေနဆိုးဝါးလာသည့္အခါတြင္မွ ဆန္႕က်င္ၾကေသာျပည္သူမ်ားကို ေထာက္ခံသည္ဆိုေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္ (ျဗိတိသွ်၊အေမရိကန္)။ ထို႕ေၾကာင့္ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္း မတရားမႈမ်ားႏွင့္ ဖိႏိွပ္ပိတ္ပင္ခံရမႈမ်ားကိုတြန္းလွန္ဆန္႕က်င္လိုေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးရွာစီးပြားျဖစ္လာေရာက္လွည့္ဖ်ားၾကျပီး ၄င္းတို႕ႏွင့္အတူပါလာေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ အရင္းရွင္မ်ား၏ဒဏ္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနရသည္။ ထို႕အျပင္ မိမိတို႕အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ျပမႈမ်ားအတြင္း မေက်နပ္သူမ်ားပိုတိုးလာကာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားျဖစ္လာလွ်င္လည္း အစြန္းေရာက္သည့္အေျခအေနေရာက္မသြားပဲ အစြန္းေရာက္သည့္ ေနာက္တိုးအာဏာရွင္မ်ားတက္မလာေရးကိုလည္း ေမွ်ာ္ေတြးေဆာင္ရြက္သင့္လွေပသည္။

One thought on “ႏို္င္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၏ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ဂယက္ရိုက္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား (ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအခန္းဆက္မွ – အပိုင္း ၃၃)

Leaving a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s