ႏိုင္ငံတကာသံတမန္ေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး(ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအခန္းဆက္မွ – အပိုင္း ၃၄)


ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးတို႕မွာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအတြင္းထိန္းကြပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျပီးထိုအရာတို႕ကို ေဖာ္ေဆာင္ရသည္ေလာက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူမႈရွိမည္မဟုတ္ပဲ အဓိကအတားအဆီးမွာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာအဝန္းအဝိုင္း၏ အတားအဆီးပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးတို႕မွာ ကုလသမဂၢ၊ဥေရာသမဂၢစသည့္ ကမၻာတဝွမ္းလံုး သို႕မဟုတ္ သီးျခားေဒသတခုခုအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးလိုလိုပါဝင္ေအာင္ဖြဲ႕စည္းျပီး ဦးေဆာင္သူဥကၠ႒ႏိုင္ငံသို႕မဟုတ္ ဦးေဆာင္သူေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို အလွည့္က်ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕၏ညီညြတ္မႈႏွင့္ စည္လံုးမႈအတိုင္းအတာတခုအထိရွိေစေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထားရွိၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္အဖြဲ႕၏စည္းမ်ဥ္းႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာ၏အခန္းက႑ကိုေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက အဖြဲ႕ဝင္စဥ္က လိုက္နာမည္ဟု သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကေသာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကဲ့သို႕ေသာ စာတမ္းမွအခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္လာလွ်င္ မည္သို႕မည္ပံုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည္၊ မည္သို႕အျပစ္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည္ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပဲ၊ လိုက္နာမႈပံုစံမွာ လက္မွတ္ထိုးထားေသာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်လိုက္နာမႈအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ၄င္းစီးပြားေရးအရျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာၾသဇာအာဏာႏွင့္ စစ္ေရးၾသဇာတို႕ကိုလိုက္ျပီး ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံကတူညီေသာ အျပဳအမူတခုတည္းကိုသာျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္း၏တုန္႕ျပန္ခ်က္မွာ မတူညီႏိုင္ေတာ့ေပ။ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးအင္အားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနေသးေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုက လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ကမၻာ့ေရေျမထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးထားသေဘာတူထားၾကျပီးျဖစ္ေသာ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထိခိုက္ေစမည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးရန္ျငင္းဆန္ထားခဲ့ျပီး ၄င္းတို႕အနက္ ထင္ရွားေသာစာခ်ဳပ္မွာ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ က်ိဳတိုစာခ်ဳပ္စာတမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအတြင္းလည္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ျဖစ္ေလ့မရွိေသာ္လည္း ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတႏိုင္ငံက တူညီေသာ အျပဳအမူတခုျပဳမိသည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ျခင္းအစရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ိဳးကိုခံရႏိုင္သည္။

သေဘာတရားႏွင့္ ဥပေဒသေဘာတရားအရမူ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ သူ႕၏နယ္နမိတ္အတြင္းရွိအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္မႈႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ခ်ယ္လွယ္အမိန္႕ေပးခြင့္မရွိဟုဆိုေသာ္လည္း ထိုသို႕အေျခအေနမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရသာမွန္ကန္ျပီး လက္ေတြ႕တြင္ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံတႏိုင္ငံက သံတမန္ေရး၊ စီးပြားေရးအရသာမက စစ္ေရးအရစြက္ဖက္ရန္ဆံုးျဖတ္လွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားမွာ မည္သို႕မွတားပိုင္ခြင့္မရွိပဲ သူပါဝင္ထားေသာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း၏ ကူညီမႈႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္တားဆီးမႈတို႕ကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းရလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံအား ရုရွားက စီးပြားေရးရာသေဘာမတူညီမႈကို လူမ်ိဳးေရးရာအေၾကာင္းျပျပီး စစ္ေရးအရက်ဴးေက်ာ္ခဲ့မႈတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ အတိုေျပာရလွ်င္ေတာ့ သေဘာတရားေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရမည္သို႕ပင္ဆိုထားသည္ျဖစ္ေစ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ အနည္းဆံုး စီးပြားေရးအရလႊမ္းမိုးျခင္းကို ခံရသည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အထိအခိုက္မခံႏိုင္မႈအတြက္ စီးပြားေရးအင္အားေကာင္းမႈကိုပင္ လက္နက္အျဖစ္အသံုးခ်ကာ ျခိမ္းေျခာက္တတ္သည္ကို ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံက တိဘက္ေခါင္းေဆာင္ဒလိုင္းလာမားအားျပည္ဝင္ခြင့္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံက စီးပြားေရးအေၾကာင္းျပကာ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေတာင္အာဖရိကအစိုးရက ဒလိုင္းလာမားအား ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္လိုက္ရသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံက အျခားတႏိုင္ငံအေပၚ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုလႊမ္းမိုးမႈပံုစံမ်ိဳးမွာ သိသိသာသာေရာ၊ မသိမသာပါ လႊမ္းမိုးပံုမ်ိဳးမ်ားရွိေနျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏အိမ္နီးခ်င္းတႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးအရွိန္အဝါႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံတို႕မွာ ကေနဒါႏိုင္ငံအတြင္းထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လြန္းေနျပီး ကေနဒါႏိုင္ငံမွာလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္တခုသဖြယ္အမ်ားက ေလွာင္ေျပာင္ေျပာဆိုဖြယ္တခုျဖစ္လာေနေသာေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္မႈထိပါးျခင္းခံေနရပါသည္ဟု ညည္းတြားေနၾကသည္။

ယခုေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့သေလာက္မွာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္မႈ(sovereignty)၏ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွလႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ပံုမ်ားျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံသည္ နိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္ရွိသေလာက္ကို အာဏာသက္ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္ဆိုလွ်င္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရးမွအပျဖစ္ေသာ ဖိအားေပးမႈကို ဂရုမစိုက္ပဲ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုေဆြးေႏြးပါမည္။ အထင္ရွားဆံုးဥပမာမွာ ၂၀၀၆ခုႏွစ္က ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ႏ်ဴးကလီးယားဗံုးစမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမည္ဆိုစဥ္က ႏိုင္ငံတကာမွ အျပင္းအထန္ဝိုင္းဝန္းကန္႕ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေရးအရတားဆီးရသည့္အဆင့္အထိ မည္သူမွ်မလုပ္လိုၾကသည့္အျပင္ သူ႕ေျမအတြင္းသူလုပ္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားဥပေဒေၾကာင္းအရတားဆီးႏိုင္ရန္အေၾကာင္းျပခ်က္ရွာမရခဲ့ၾကပဲ ေျမာက္ကိုရီးယားကလည္း အမွန္တကယ္ ေျမၾကီးတြင္း ႏ်ဴးကလီးယားစမ္းသပ္ေဖါက္ခြဲမႈျပဳခဲ့သည္ကိုေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မတိုင္ခင္ကလည္း အေဝးပစ္ဒံုးပ်ံကို စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့ရာတြင္ ဒံုးပ်ံမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေပၚမွ ျဖတ္ေက်ာ္သြားျပီး ပင္လယ္တြင္းက်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ ဂ်ပန္တႏိုင္ငံလံုး အထိတ္တလန္႕ျဖစ္သြားခဲ့ဖူးေလသည္။ ယခုတဖန္လတ္တေလာတြင္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရက ကိုယ္ပုိင္ျဂိဳလ္တုတခုစမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မည္ေၾကျငာခဲ့ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္တကြ ဂ်ပန္၊ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႕က ဒံုးပ်ံစမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ျခင္းျဖစ္မည္ဟုသာယူဆျပီး ပစ္လႊတ္လိုက္ပါက ယခင္တခါကဲ့သို႕ အျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္မည္စိုး၍ ပစ္လႊတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ဒံုးခြင္းဒံုးႏွင့္ ပစ္ခ်မည္ဟု အသင့္ျဖစ္ေနၾကသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လက္ေတြ႕ျပည္တြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႕၏စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနမွာမူ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားကို အားကိုးေနရဆဲျဖစ္သျဖင့္ သေဘာတရားေရးရာအရေရာ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိုမႈအရပါ ဆက္လက္ေခါင္းမာေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္မႈလႊမ္းမိုးမႈမခံရေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ကိုစေတးျပီး က်န္ရွိသမွ်ေသာ စစ္အင္အားႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ခံေပးမႈကိုအသံုးခ်ကာ ရသမွ်ေတာင့္ခံေနေသးေသာ ယဲ့ယဲ့သာက်န္သည့္ ေခါင္းအမာဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ အီရန္ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကဟူ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေျပာဆုိလာခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က အေရးတယူမျပဳပဲ တီဟီရန္ႏွင့္ဆက္လက္ျပီး ကုန္သြယ္မႈမ်ား(အထူးသျဖင့္ ေရနံကုန္သြယ္မႈမ်ား)ကို ဆက္လက္လုပ္ျမဲလုပ္ေနဆဲသာျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က က်ဴးဘား၊လစ္ဗ်ားတို႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရျခိမ္းေျခာက္မႈျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြန္ဂရက္သည္ အဆိုပါႏိုင္ငံတို႕၏ လႊတ္ေတာ္အထိတက္ျပီး အာဏာျပဳအမိန္႕ထုတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည္ျဖစ္ရာ ကုမၼဏီမ်ားဘက္ကလည္း အထူးတလည္အေရးလုပ္ျခင္းမျပဳခဲ့ၾကေပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုယ္တိုင္သည္ပင္လွ်င္ အမ်ားစုသေဘာတူထားေသာ ေျမျမဳတ္မိုင္းပေပ်ာက္ေရးစာခ်ဳပ္၊ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းျပီး လက္နက္ဝယ္သည့္စီးပြားေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္စာခ်ဳပ္မ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး လက္မွတ္ထိုးရန္ျငင္းဆန္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ရပ္တခုက သူတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးအေျခအေနကို ေရေရရာရာျပန္လည္ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ျခင္းမျပဳႏိုင္လွ်င္ အေမရိကန္၏တြန္းအားေပးခ်က္တခုခုကို အေရးတယူျပဳေနမည္မဟုတ္ေပ။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္ပံုအာဏာမ်ား၏ အခန္းက႑

လက္ရွိႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ လႊမ္မိုးႏိုင္ေသာအာဏာတခုခုရွိေရးမွာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္မႈသေဘာသဘာဝမ်ား၏ ကန္႕သတ္ထားႏိုင္မ်ားျပိဳက်လာသည့္အခ်ိန္(အထူးသျဖင့္ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအတြက္) တြင္ ပိုမိုအေရးပါလာျပီး ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အေၾကာင္းတရားတခုအေနျဖင့္ပင္ေျပာဆိုလာၾကသည္။ အရပ္စကားျဖင့္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ “လူရွိန္”ေစေသာ ေနာက္ခံတခုခုရွိရန္လိုအပ္လာျပီး သမရိုးက်အျမင္ျဖစ္ေသာ စစ္ေရးေနာက္ခံသက္သက္သာမဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းတို႕ပါ အေရးပါလာၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရး႒ာန(စီအိုင္ေအ)၏ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအားေလ့လာမႈမ်ားမွာ စင္စစ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံစီ၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈပမာဏကို ခန္႕မွန္းတိုင္းတာလိုသျဖင့္ ေလ့လာေနျခင္းျဖစ္ျပီး ေငြေျမာက္မ်ားစြာသံုးကာ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို၏ ပထဝီေရေျမအေနအထား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္၊ လူဦးေရ၊ စီးပြားေရးအင္အား၊ စစ္အင္အားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႕ကိုအဓိကထားျပီး ေလ့လာစမ္းစစ္ခ်က္မ်ား အစဥ္အျမဲျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာလိုသူသည္ ႏိုင္ငံအမ်ား၏ ကိုယ္စီအဓိကထားၾကေသာ အက်ိဳးစီးပြားနယ္ပယ္ကို သိျမင္ႏိုင္ရန္အေရးၾကီးျပီး အရင္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားနယ္ပယ္ဆိုသည္မွာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ အစုိးရမ်ား၏ အစိုးရတည္ျမဲမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ရွိျမဲစြမ္းနိုင္မႈအာဏာအေျခအေနယုတ္ေလ်ာ့မႈမရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးတို႕အတြက္ အစိုးရကိုယ္စီက ဆံုးျဖတ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ရုရွားသည္ ေကာ့ေကးဆပ္ေဒသကို ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးအတြက္ ျခားခံနယ္တခုအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာမွ်ထိန္းထားရာမွ ၁၉၉၁တြင္ အေျခအေနအရ ထိုေဒသက ခြဲထြက္ရန္ၾကိဳးစားရာတြင္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးျပီး အသည္းအသန္တားဆီးခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေခ်ခ်င္းညာႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားတြင္လည္း ထို႕အတူပင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်နည္းလမ္းသံုးခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ဒီမိုကေရစီက်ျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံပင္ျဖစ္ေစကာမူ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ သူေတာ္စင္သဖြယ္ျပဳမူမေနသည္ကို ျဗိတိန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားတို႕၏ ေဖာက္ကလန္စစ္ပြဲအတြင္းတြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ တိုက္ပြဲအတြင္းတြင္ ျဗိတိန္တပ္မ်ား၏ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ျပီး ထိုစဥ္က ျဗိတိန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မာဂရက္သက္ခ်ာ၏အမိန္႕ျဖင့္ တပ္သားေပါင္းသံုးရာေက်ာ္ရွိေသာ စစ္သေဘၤာတစင္းကို ေတာ္ပီဒိုျဖင့္ႏွစ္ျမဳတ္ျပီး လူအားလံုးကို ေသေၾကေစခဲ့ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။ ယခုတေလာတြင္လည္း အာဂ်င္တီးနားအစိုးရက ေဖာက္ကလန္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တစခန္းထလာရာတြင္ လက္ရွိျဗိတိန္အစိုးရကလည္း ႏ်ဴးကလီးယားစြမ္းအင္သံုးသေဘၤာမ်ားကို ေဖာက္ကလန္ကၽြန္းအနီးတြင္ ျပန္လည္ကင္းလွည့္ထားမည္ ဟူေသာေကာလဟာလမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။ မာဂရက္သက္ခ်ာလက္ထက္တြင္ အလံုးစံုပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားျပဳေရးအရင္းရွင္စနစ္ပံုစံကို ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစားႏွင့္တကြ အစည္းအရံုးသမဂၢေပါင္းစံု၏ ကန္႕ကြက္ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပမႈကိုခံရျပီး အစိုးရအားမေက်နပ္သူမ်ားေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရက ထိုစစ္ပြဲျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေနာက္ခံျပဳကာ ျပည္လည္စည္းရံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ မာဂရက္သက္ခ်ာက ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသူမ်ားလည္းရွိေသာေၾကာင့္ ယခုတဖန္ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိေသာ ေဖာက္ကလန္ကၽြန္းအေရးတြင္လည္း လက္ရွိ ျဗိတိန္အစိုးရက သက္ခ်ာလက္ထက္တုန္းကကဲ့သို႕ ႏိုင္ေခ်မ်ားေသာစစ္ပြဲအသစ္တခုတိုက္ျပျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေနာက္ခံျဖင့္ လူၾကိဳက္နည္းေဝဖန္ခံေနရမႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ၾကိဳးစားလိမ့္မည္ဟု ဆိုသူမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ၉/၁၁ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ခဲ့ေသာအခါတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အာဖဂန္နစ္စတန္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မည္ဆိုေသာအခါ အထိတ္တလန္႕ျဖစ္သြားၾကေသာ ေနတိုးႏွင့္တကြ ဥေရာပတလႊားႏိုင္ငံမ်ားက အားတက္သေရာေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း အီရတ္ႏိုင္ငံကို ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မပါပဲ ေရနံရလိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝင္တိုက္သည့္အခါတြင္ေတာ့ ဥေရာပသမဂၢဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သိပ္အက်ိဳးရွိလွျမင္မထင္ေသာေၾကာင့္ ယခင္အၾကိမ္ေလာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အားတက္သေရာမေထာက္ခံေတာ့ေပ။

သံတမန္မ်ား၏ အလုပ္သည္ ႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားအကိ်ဳးစီးပြားအတြက္ကိုသာလွ်င္ ကုိယ္စားျပဳျပီး လႈပ္ရွားမႈျပဳလာရသည့္နည္းတူ မိမိတို႕ႏွင့္ အကိ်ဳးစီးပြားတူသူမ်ားႏွင့္လည္း မဟာမိတ္ျပဳကာ လိုခ်င္ေသာအက်ိဳးစီးပြားကို ရရွိေအာင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကရသည္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားရွာၾကသည္ဆိုရာတြင္လည္း အေပၚယံလက္ခံခ်င္စရာေကာင္းေအာင္ အမည္တမ်ိဳးတပ္ထားျပီး အမွန္တကယ္ရွာေဖြေသာ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ိဳးလည္းရွိေလသည္။ သိမ္းငွက္မ်ား(Hawks)ဟု အမည္ေပးျခင္းခံရေသာ ကြန္ျမဴနစ္မုန္းတီးသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ကြန္ျမဴနစ္တို႕၏ ေအာင္ပြဲမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာလိမ့္မည္ဟူ၍ ကြန္ျမဴနစ္တို႕အားေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးမႈေနာက္ခံကို အေျခခံ၍ မရိုးသားေသာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားပံုစံတခုဖန္တီးျပီး ဗီယက္နမ္အား က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ဗီယက္နမ္ေဒသတြင္းအေရးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးစီးပြားကို မည္သို႕မွ်ထိခိုက္မႈမရွိေစပဲ ဝါဒေရးရာႏွိပ္ကြက္ေရးလုပ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း တန္ျပန္အထိနာေစခဲ့ေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိေခတ္တြင္လည္း အေရျခံဳအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးစီးပြားပံုစံဖမ္းထားေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အစုလိုက္အျပံဳေသေၾကေစေသာလက္နက္မ်ားရွိသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အီရတ္အား အေမရိကန္က က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ရာတြင္ အဆံုးသတ္၌ အလိမ္အညာမ်ားသာျဖစ္သည္ကို အားလံုးေတြ႕ခဲ့ၾကရျပီး ေရနံရလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ၾကေသာအေၾကာင္းရင္းအမွန္ကိုလည္း အေမရိကန္ေရနံကုမၼဏီၾကီးမ်ားက ကန္ထရိုက္ေဝစုမ်ား အမ်ားစုရရွိသြားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရျပီးျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ ႏိုင္ငံေရးအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒခ်မွတ္ၾကပံုကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ဒီမိုကေရစီအေတာ္အတန္ရရွိျပီးႏိုင္ငံပင္ျဖစ္ေစကာမူ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းေရးရာမ်ားေလာက္ အာရံုစိုက္ခံရျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထိပ္ပိုင္းမွလူမ်ားႏွင့္ လူမလိုင္မ်ားကသာလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတို႕မွာ မည္သို႕မည္ပံုဆိုသည္ကို အေႏွာက္အယွက္သိပ္မရွိလွပဲ စိတ္ၾကိဳက္ျပ႒ာန္းႏိုင္ေနသလိုျဖစ္ေနျပီး ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႕အဆင္ေခ်ာစဥ္အခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ထိုအေျခအေနမွာ ပိုမိုသိသာလွျပီး စစ္ပြဲအေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ စသည္တို႕ျဖစ္လာမွ အလန္႕တၾကားျဖစ္ျပီး ကန္႕ကြက္ရန္သတိရလာၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထုိအေျခအေနမွာအသိသာဆံုးျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းေဝဖန္ခံရေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒက်င့္သံုးပံုမ်ားမွာ အစဦးတြင္ ကြန္ဂရက္၌ အထူးတလည္ကန္႕ကြက္ျခင္းမခံရပဲ သေဘာတူခဲ့ေသာ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုေတြ႕ရသည္။ ျဖစ္ပံုမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ပံုမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက လႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင့္သည္ သေဘာတရားအရရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျပီး ဆိုးဝါးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေပၚလာသည့္အခါတြင္မွ လူထုဘက္မွ မေက်နပ္ေၾကာင္းျပခြင့္ရသလိုျဖစ္ေနေသာ ကန္႕လန္႕ကာေနာက္ကြယ္မွ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ားကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇတ္ခံုေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေၾကာင္းကို ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ခ်ေနေသာ ဝီကီလိခ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ထူေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အဆန္႕ဂ်္ တို႕၏ ေက်းဇူးျဖင့္ သိရွိလာၾကရျပီျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ထိုအဖြဲ႕၏ ဖြင့္ခ်မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားဆီးေနေသာ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ကမၻာ့ပုလိပ္လူတသိုက္ႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ႏိုင္ငံတကာအရင္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကလည္း သူတို႕၏ မရိုးသားမႈႏွင့္ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကိုပင္ ပိုမိုပံုေပၚလာေစေန၏။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးထူေထာင္ျခင္း

စစ္ပြဲမ်ားတားဆီးေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထူေထာင္သည္ဆိုရာဝယ္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုေပါင္းၾကံစည္စဥ္းစားၾကျပီး ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္နည္းလမ္းမွ် အေသအခ်ာအလုပ္ျဖစ္ေအာင္ျမင္သြားသည္ဟူ၍ မရွိေသးပါ။ ၄င္းတို႕မွာ ကမၻာ့အစိုးရသဖြယ္ျဖစ္လာေရး၊ တဖက္သက္လုပ္လာေသာႏိုင္ငံအား အားလံုးဆန္႕က်င္ၾကေရးအယူအဆ၊ သီးျခားဘံုသေဘာေဆာင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားအားလံုးတို႕တြင္ ယံုၾကည္မႈတိုးလာျပီး အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကေရးအယူအဆ၊ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးအားဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားေနႏိုင္ငံထား၍ေျဖရွင္းျခင္း၊ သမရိုးက် သံတမန္မွတဆင့္ဆက္ဆံျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတပ္ဖြဲ႕မ်ားထားရွိေရး စသည္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ကမၻာ့အစိုးရသဖြယ္ျဖစ္ေစေရးအၾကံအစည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဆံုးနည္းလမ္းအျဖစ္ယူဆထားၾကျပီျဖစ္ျပီး အဓိကအခက္အခဲမွာ ဤအခန္းအစတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္စိုးမႈ(sovereignty)ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံငယ္လွ်င္ငယ္သလို တိုက္ရိုက္ေရာ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ႏို္င္ငံၾကီးမ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈကိုခံေနရေသာ ႏို္င္ငံမ်ား၏ မိမိႏိုင္ငံတြင္းတြင္ေတာ့ တတ္စြမ္းသမွ်ၾသဇာအာဏာရွိေနေစေရးၾကိဳးစားေနရေသာ အေျခအေနကိုမဆိုထားဘိ ကုလသမဂၢအား အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုးျဖစ္ေနေသးေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုယ္တိုင္က သူ႕ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ဖဲ့ေပးလိုေသာ ဆႏၵမရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအား ကမၻာ့အစိုးရအသြင္ျဖစ္လာေရးေမွ်ာ္လင့္ေနမည္ဆိုလွ်င္ အမွားၾကီးမွားမည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံငယ္မ်ား၏ တရားမမွ်တစြာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို မက်င့္သံုးႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစုိးရမ်ား၏ဖိႏွိပ္မႈကိုခံရေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား တို႕သည္ ကုလသမဂၢအတြင္း အေရးဆိုၾကရာတြင္  ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအၾကား အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္းညွိမႈျဖစ္စဥ္၏ ရံခါဖိတ္စင္လာေသာ ေဘးထြက္ျဖစ္စဥ္မ်ားအရထည့္သြင္းစဥ္းစားခံရျခင္း သို႕မဟုတ္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမ်က္စိက်စရာ သယံဇာတတခုခု စသည္တို႕ မရွိပါပဲႏွင့္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးဇတ္ခံုတြင္ တရားမွ်တျပီးအမွန္အတိုင္းျဖစ္ေစေရးအတြက္ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ တင္ျပလာမႈအေတာ္မ်ားမ်ားကို ပယ္ခ်ေလ့ရွိေသာ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႕၏ဗီတိုမဲမ်ားကိုသာလွ်င္ ရင္ဆိုင္ရကိန္းရွိသည္။ ကုလသမဂၢသည္ပင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သံတမန္မ်ားထိေတြ႕ဆက္ဆံရာ ဆံုရပ္တခုအသြင္သာသာ သာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာပန္းလွေစရန္ ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ အျခားႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ လည္ပတ္မႈျဖင့္သာ အဓိက ဂုဏ္သိကၡာရွိေနေသးသလိုျဖစ္ေနျပီး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကုလအဖြဲ႕အစည္းတခုသာလွ်င္ျဖစ္ေသာ ယူနက္စကိုက ပါလက္စတိုင္းအား ႏိုင္ငံတခုသဖြယ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်က္ေတာ္ရွခံရကာ ကူေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံခဲ့ရေသးသည္။

ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းၾကီး၏ ေခၚၾကေသာ ပထမကမၻာစစ္အျပီးတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမပါဝင္သည့္ အၾကီးဆံုးႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမွာ တဖက္သတ္လုပ္လာေသာ ႏိုင္ငံအား အားလံုးဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္ၾကေရး(collective security)အယူအဆျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း စာရြက္ေပၚတြင္သာ အလုပ္ျဖစ္မည့္ပံုျပခဲ့ျပီး ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုပတ္ဝန္းက်င္သာခံလိုက္ျပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့သည္။ သေဘာတရားအားျဖင့္ ဂ်ပန္သည္ တရုတ္အားက်ဴးေက်ာ္လာပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားက တရုတ္ထံသို႕ တပ္မ်ားေစလႊတ္ျပီး တရုတ္အားကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ဂ်ပန္က ၁၉၃၁တြင္ မန္ခ်ဴးရီးယားကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ရာ၌ တရုတ္ဘက္ကစတင္ခဲ့သည္ဟု လိမ္ညာခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းၾကီးကိုယ္တိုင္ကလည္း အျဖစ္အပ်က္အား ေသခ်ာစြာစီစစ္သံုးသပ္ရန္ အားနည္းခဲ့ျပီး တျခားအင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း သူတို႕ႏွင့္ေဝးကြာလွေသာေနရာတခုမွာ ေရေျမအားတပ္လႊတ္ျပီးကာကြယ္ရာတြင္ မည္သို႕ေသာအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ိဳးမွ် အျမတ္ထြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုလည္း ယူဆခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ မည္သို႕မွ်မထူးျခားခဲ့ပဲ အီတလီက အီသီယိုးပီးယားကိုက်ဳးေက်ာ္ေသာအခါတြင္လည္း ထို႕အတူပင္ျဖစ္ခဲ့ကာ ဂ်ပန္၊အီတလီႏွင့္ ဂ်ာမဏီတို႕ကလည္း ထိုအခ်ိန္မွစျပီး အသင္းၾကီးမွႏုတ္ထြက္ကာ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးလည္းစတင္ျဖစ္ပြားသည္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းၾကီးမွာ စုန္းစုန္းျမဳတ္ကာေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့သည္။

တေနရာရာတြင္ အလုပ္ျဖစ္ေရးဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း(Functionalism) ကိုလည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအသီးသီး ေသြးကြဲမႈမရွိပဲ ညီညြတ္မႈရွိလာေစေရးအတြက္ အသံုးျပဳလာသည့္ပံုစံတမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ အဓိကျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး၊ အစားအစာထုတ္လုပ္ေထာက္ပံ့ေရး၊ ရာသီဥတုေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား အတူတကြျပဳၾကျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းစနစ္မ်ားအတည္ျပဳျခင္း စသည္တို႕ျဖင့္ သီးျခားနယ္ပယ္တခုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွေနျပီး အျခားက႑ေပါင္းစံုတြင္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ယံုၾကည္မႈရွိလာေစျခင္းျဖစ္လာေစရန္ အခ်ိန္ယူပူးေပါင္းၾကေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ထိုမွေနျပီး ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ေျပျပစ္ေသာဆက္ဆံေရးအေျခအေနမရေသးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အထိခိုက္မခံႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္စပ္ဆက္ေဆြးေႏြးရမႈမပါသည့္ အဆိုပါသီးျခားနယ္ပယ္မ်ားေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆန္႕က်င္ဘက္လိုျဖစ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ၾကံဳေနရေသာ ဘံုျပႆနာမ်ား ပူးေပါင္းေျဖရွင္းၾကရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစားပြဲဝိုင္းသို႕ ေခၚယူႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္သူက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုသီးျခားနယ္ပယ္အတြက္သာ ေဆြးေႏြးမႈကပင္ ျပႆနာ၏ရင္းျမစ္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သြားႏိုင္ျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုက အစၥေရးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတို႕အား ၄င္းတို႕ျပဳလုပ္ေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပတရားမမွ်တမႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပကာ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းရွိခဲ့ဖူးသလို၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၾကီးကိုယ္ႏိႈက္က ယူနက္စကိုအဖြဲ႕တြင္ ဆိုဗီယက္ၾသဇာၾကီးလြန္းသည္ဟု ေျပာဆိုကာ အဖြဲ႕မွႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ဖူးေလသည္။ ထို႕အတူပင္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးၾကိဳးစားၾကရာတြင္ ခံရေသာ မတရားမႈပံုစံမ်ားအနက္မွတမ်ိဳးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ ေခ်းေငြမ်ားရယူၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာထိပါးရသည္ဟူေသာ ကန္႕ကြက္ခ်က္မ်ားသည္ အစဥ္အဆက္ရွိေနျပီး ေခ်းေငြယူမိေသာ ႏိုင္ငံငယ္တို႕မွာ ထိုေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အား အဓိကေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားႏွင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ အရင္းရွင္မ်ားအား မ်က္ႏွာသာေပးေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား မျဖစ္မေနခ်မွတ္ေပးရျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံမွာတိုးတက္မလာပဲ ပို၍ပင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈၾကီးလာသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုအေျခအေနကို အေစာဆံုးအေနျဖင့္ ဆိုဗီယက္မွခြဲထြက္လာေသာ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ဦးစြာခံခဲ့ရျပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားက ပါးနပ္လာေသာအခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ မွ်ားဦးသည္ အာဖရိကႏွင့္ အာရွရွိ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားဘက္သို႕ ဦးလွည့္လာခဲ့ျပန္သည္။

တတိယၾကားေနႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံမ်ား၏ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ေျဖရွင္းေပးေသာ ၾကားလူအျဖစ္ထားျခင္းမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳျခင္းနည္းလမ္းတမ်ိဳးအျဖစ္ လက္ခံထားၾကသည္။ ကမၻာတလႊားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းျပႆနာမ်ားအၾကားတြင္ ထိုနည္းလမ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းျပီး ေျပလည္သြားေသာအေျခအေနမ်ားရွိေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ပဋိပကၡအတြင္းတိုက္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပႆနာအား အမွန္တကယ္ျပီးျပတ္ေအာင္ေျဖရွင္းလိုေသာ ဆႏၵရွိရန္လုိအပ္ျပီး အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡမ်ားဆိုလွ်င္ ၾကားလူႏိုင္ငံမ်ား၏ အျပန္အလွန္သတင္းစကားပါးျခင္း၊ ျပႆနာ၏အတိမ္အနက္ကို ရွင္းလင္းျပျခင္းႏွင့္ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ေရးအၾကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္းတို႕ကို မည္မွ်ပင္ျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယာယီေျပလည္သလိုႏွင့္ ေရရွည္တြင္ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေသးေသာ ပဋိပကၡမ်ားဆက္ရွိေနေသးသည္။

သံတမန္မ်ားအျပန္အလွန္ထားရွိျပီး ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အေျဖရွာၾကျခင္းမွာ ေရွးအက်ဆံုးနည္းလမ္းတခုျဖစ္ျပီး ထိုသို႕အရိုးရွင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ိဳးအတြက္ အမွန္တကယ္ေက်နပ္ေလာက္ေသာအေျဖရရန္မွာမူ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသည္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္ သူမသာကိုယ္မသာ ၾသဇာရွိသူမ်ားရွိရန္လိုအပ္ျပီး အင္အားၾကီးသူက သူႏွင့္မၾကည္ေသာ အစုိးရရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သံရံုးမ်ားပင္ထားရွိရန္ ဆႏၵရွိမည္မဟုတ္သလို ထားလွ်င္လည္း သံတမန္ၾကီးအဆင့္အတန္းရွိသူကိုထားျခင္းထက္ သံရံုးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္သာထားေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ လစ္ဗ်ားကဲ့သို႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားရွိေနေသာႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ လက္ဝဲဆန္ေသာအာဏာရွင္ကဒါဖီရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္သံရံုးလည္းရွိေနခဲ့ျပီး ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္မူ အေမရိကန္သံရံုးလံုးဝမရွိေပ။ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအင္အားေကာင္းလာကာစတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဝဟင္တြင္ ေလယဥ္မ်ားအခ်င္ခ်င္းတိုးတိုက္မႈတို႕ျဖင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးတင္းမာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သံရံုးမ်ားမွတဆင့္သြားေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ထိုမွစျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္အလည္အပတ္ျပဳျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုၾကျခင္းျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈရခဲ့သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရွာျခင္း

ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္ျဖစ္လာေစႏိုင္သည့္အထိ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာသည့္အခါတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ကုလသမဂၢက ေစလႊတ္ျပီးႏွစ္ႏိုင္ငံပဋိပကၡမ်ားကို အျပန္အလွန္မျဖစ္ေတာ့ေအာင္ ထိန္းထားသည့္နည္းလမ္းသံုးသည္ကို အာရပ္တို႕ႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားအၾကား၊ ဂရိႏွင့္တူရကီတို႕၏ ဆိုက္ပရက္အေရးအခင္းမ်ား စသည္တို႕တြင္ ကုလတပ္မ်ားကို ပို႕လႊတ္ျပီး ႏွစ္ဖက္ရန္ေစာင္ေနျခင္းနည္းေစရန္ တားဆီးခဲ့သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဆိုသည့္အတိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပဲ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္လည္း စစ္၏သေဘာအတိုင္းတဖက္ဖက္သို႕လိုက္ျပီး တိုက္ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းျခင္းလည္းမမည္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ကနဦးအစ ကုလတပ္ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢကာကြယ္ေရးအင္အားစု(the UN Protective Force)သည္ မည္သို႕အေျခအေနေရာက္လွ်င္ မည္သည့္ဘက္သို႕ပစ္ခတ္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေရရာမႈမရွိသည့္အတြက္ ေဘာ့စနီးယားအေရးအတြက္ ထိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားေဘာ့စနီးယားအေရးသို႕ေစလႊတ္ရာတြင္ ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ၾကမႈမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အရွက္ရခဲ့ရျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေနတိုးအဖြဲ႕ေနာက္ခံထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထူေထာင္ေရးတပ္(Implementation Force)ကုလတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းျပီး မည္သည့္အေျခအေနတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ႏွစ္ဘက္စလံုးအားျပန္လည္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းကိုလည္း တိက်ေအာင္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈအေတာ္အတန္ျပန္ရခဲ့သည္။ ကေမၺာဗီးယားရွိ ခမာနီမ်ားဆိုလွ်င္ ကုလတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လာေရာက္တပ္စြဲၾကေသာ္လည္း မည္သို႕မွ်အခြင့္အာဏာမရွိသည္ကိုသိေသာေၾကာင့္ တပ္သားမ်ားအားျပန္ေပးဆြဲျခင္းမ်ားပင္ ျပဳခဲ့ဖူးသည္။ၺ

အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရေသာအခ်က္မွာ မည္သို႕ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မ်ိဳးပို႕လႊတ္ရသည္ျဖစ္ေစ ပို႕လႊတ္မည့္ေဒသတြင္း အခ်င္းခ်င္းယာယီျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈတခုယူျပီးျဖစ္ရန္လိုအပ္ျပီး တိုက္ပြဲမ်ားအျပန္အလွန္ျပင္းထန္ေနခ်ိန္တြင္ေတာ့ ကုလတပ္မ်ားခ်က္ခ်င္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားမရွိပဲ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေနတိုး သို႕မဟုတ္ အေမရိကန္တပ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ စစ္ပြဲဝင္ေရာက္ဆင္ႏႊဲျခင္းပုံစံျဖင့္သာ ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႕ဝင္ေရာက္ရန္မွာမူ ျပႆနာျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ေနတိုးႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ရန္စဥ္းစားလိမ့္မည္မဟုတ္ပဲ အထက္တြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဖာ္ျပခဲ့သလို အဆိုပါ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ိဳးသားအကိ်ဳးစီးပြားမည္မွ်ရွိမည္ဆိုေသာအခ်က္မွာ ျပႆနာ၏ တရားမမွ်တမႈအတိမ္အနက္ထက္ပို၍အေရးပါေနသည္။ ထိုသေဘာကို လတ္တေလာအတြင္း အထင္ရွားဆံုးေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာ လစ္ဗ်ားအေရးအခင္းႏွင့္ ဆီးရီးယားအေရးအခင္းတို႕တြင္ ေနတိုးအဖြဲ႕မွ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအတိုင္းအတာ ကြာျခားမႈကိုၾကည့္၍သိႏို္င္သည္။ အရင္ဦးဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လစ္ဗ်ားအေရးတြင္ လစ္ဗ်ားရွိ ေရနံတြင္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအျဖစ္ျမင္ၾကသည့္ ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအမ်ားစုေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမဝင္ေရာက္စဥ္ကပင္ အတြင္းမွ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္သူမ်ားကို လက္နက္မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ျပီး လစ္ဗ်ားထက္ပိုျပီး ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေသဆံုးမႈမ်ားခဲ့သည့္ ဆီးရီးယားတြင္မူ သူတို႕အတြက္ လစ္ဗ်ားေလာက္ မက္စရာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမရွိဟု ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအမ်ားစုက ယူဆေသာေၾကာင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕က စစ္ေရးအကူအညီဝင္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၾကျငာခဲ့သလို ပုန္ကန္သူမ်ားအား လက္နက္အကူအညီေပးေရးကိုပင္ အင္တင္တင္ရွိၾကကာ ထိုအတြက္ကိုပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၾကိတ္အနယ္လုပ္ေနရေသးသည္။

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္စိုးမႈ၏ ေဘာင္မ်ားမွ လြန္ေျမာက္လာမႈမ်ား

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားက ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာရန္ၾကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ ေနာက္ခံရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အကူအညီေပးသည္ဆိုေသာ္လည္း အကူအညီယူေသာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ကန္႕သတ္စြက္ဖက္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို တနည္းတဖံုထိပါးေနသည္ဆိုေသာ ကိစၥမွာ ေစာစီးစြာပင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံထြက္ေနခဲ့ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း တဖက္တြင္မူ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံစီ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို အနည္းငယ္ေစ်းေလွ်ာ့ေပးမွ အားေကာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ အားေကာင္းလာပံုကို ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး ဂ်ာမန္စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကို ႏုရင္ဘတ္ခံုရံုးတြင္ ရံုးတင္အျပစ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွစတင္ျပီး ေနာက္ပုိင္း ေဘာ့စနီးယားနွင့္ ရဝမ္ဒါလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို က်ဳးလြန္ခဲ့ၾကေသာ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကိုလည္း နိုင္ငံတကာတရားရံုးမ်ားတြင္ စီရင္အျပစ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္တို႕ကိုၾကည့္၍(ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ စြက္ဖက္ခံရမႈမ်ားကို လ်စ္လွ်ဴရႈကာ) ႏိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအားေကာင္းလာသည္ဟူ၍ အေပၚယံေကာက္ခ်က္စြဲျပီး အေကာင္းျမင္လိုၾကသူမ်ားလည္းရွိေပသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ထိုသို႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား မတရားသျဖင့္ ျပဳမူၾကသည့္သူတိုင္း တရားစီရင္ခံရသည္မဟုတ္မူပဲ အေမရိကန္ႏွင့္တကြ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးအေနာက္ႏို္င္ငံမ်ား၏ အမိ်ဳးသားအကိ်ဳးစီးပြားသည္သာလွ်င္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၄င္းတို႕၏ေနာက္ခံေစတနာသည္ အမွန္တကယ္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးရလာေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိေရး တိုက္ရိုက္ရည္ရြယ္ရင္းမရွိပဲ သူတို႕၏ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားအတြင္းမွ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ကယ္မျခင္းခံရမည္ကိုသာ ေစာင့္ေနရမလိုျဖစ္ေန၏။

ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရအေတာ္အတန္ရွိေသာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ထိုသို႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုသာလွ်င္ အမွန္တကယ္အဓိကထားသည္ကိုၾကည့္လွ်င္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ရုရွားတို႕ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမ်ားဆိုလွ်င္ သူတို႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအရဆက္ဆံရေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရားမမွ်တမႈကို ပို၍ပင္လွ်စ္လ်ဴရႈေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ကုလသမဂၢစင္ျမင့္တြင္လည္း မတရားခံေနရေသာႏိုင္ငံသားမ်ားအေရးကိုတင္ျပၾကတိုင္း ျပည္တြင္းေရးမစြက္ဖက္သင့္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တားဆီးေနေသာ ဗီတိုမဲမ်ားက ထိုအေျခအေနကိုသက္ေသျပေနၾက၏။ ထိုသို႕ေျပာ၍ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအကူအညီမ်ားကို ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္သင့္သည္ဟုလည္းမဆိုလိုပါ။ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႕သည္ ဒီမိုကေရစီအေတာ္အတန္က်င့္သံုးႏိုင္ေနေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အတူ အျခားႏိုင္ငံငယ္မ်ားကို ကူညီရာတြင္လည္း စီးပြားေရး၊ပညာေရးစသည္တို႕ တိုးတက္ေအာင္ကူညီသည္ထက္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျဖစ္ေအာင္ ကူညီမွသာလွ်င္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အမွန္တကယ္တိုးတက္လာႏိုင္သည္ကို သိလာၾကေသာ္လည္း အထက္တြင္ေျပာခဲ့သလို အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားထက္ မည္သည့္ဝါဒေရးရာမွ် တကယ္တမ္းအေရးၾကီးသည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မတရားေသာ စနစ္အားတရားသေယာင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျဗာင္က်က်ပင္ မတရားေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ေအာင္ ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကိုလည္း ရွိခဲ့ျပီး ရွိေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။ ကဒါဖီႏွင့္ မူဘာရတ္တို႕မွာ အထက္တြင္ကိုးကားခဲ့ျပီးေသာ အထင္ရွားဆံုးဥပမာမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားမျပဳတ္က်မီ လပိုင္းအလိုေလာက္အထိပင္ အေမရိကန္ႏွင့္တကြ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားနွင့္ ဖက္လဲတကင္းဆက္ဆံေရးရွိေနခဲ့ျပီး ယခုမတတ္သာေသာ အခါမွသာလွ်င္ ယခင္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားမွာ မတရားေသာအာဏာရွင္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္သဖြယ္ အရွက္ေျပ(သို႕မဟုတ္) အရွက္မရွိ ေျပာင္းလဲ ေျပာဆိုလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွတြင္ဆိုလွ်င္လည္း အင္ဒိုနီးရွားအာဏာရွင္ဆူဟာတိုကို အေနာက္အုပ္စုက ေထာက္ခံခဲ့ျပီး အျမတ္ထုတ္လိုေသာ စီးပြားေရးမ်ားလာေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံခၽြတ္ျခံဳခ်ျပီး က်န္ခဲ့ရသည္။ အာဖရိကတြင္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ တက္လာေသာအစိုးရဟုတ္မဟုတ္သံသယျဖစ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီမ်ားကို အေတာ္မ်ားမ်ားရခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံအေျခအေနလည္း သိသိသာသာတိုးတက္ထူျခားမလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံ၏ အျဖစ္ကို ဖြံ႕ျဖိဳးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေကာင္းရန္ၾကိဳစားဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိႏိုင္ငံသားမ်ားက သင္ခန္းစာယူကာ ဒီမိုကေရစီအရျဖစ္ေစလိုေသာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို တည့္မတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားကဲ့သို႕ သယံဇာတက်ိန္စာတိုက္ခံရမယ့္အေရးကို ေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္ႏိုင္ရပါမည္။ လိုရင္းမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးစကားလံုးျဖင့္ ဟန္ျပေကာင္းေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႕ျဖစ္ေစ၊ ခပ္ရွင္းရွင္းပင္ အစုိးရကိုသာ တည့္ေအာင္ေပါင္းကာ လိုခ်င္ေသာအကိ်ဳးစီးပြားမ်ားရယူသြားေသာ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံကဲ့သို႕ႏိုင္ငံမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတို႕သည္ အမ်ိဳးသားအကိ်ဳးစီးပြားသာလွ်င္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရွိၾကျပီး အတူတူႏွင့္ အႏူႏူသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္အျပီးတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားဘက္မွစဥ္းစားရာ၌ အဆိုပါႏိုင္ငံၾကီးပုံစံႏွစ္မ်ိဳးအနက္မွ တမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဘာင္ဝင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားက မတရားခံေနရေသာ နိုင္ငံသားမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္ကို ကူညီဖယ္ရွားေပးလွ်င္ေသာ္မွ လြတ္လပ္သြားေသာအေျခအေနတြင္ တည္ျငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုတည္ေဆာက္ေပးရန္ထက္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အရင္အျမတ္ထုတ္ေနရန္သာ စိတ္ေစာေနၾကေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏အေရအတြက္မွာ အားလံုးလိုလိုပင္ျဖစ္ရာ မတရားေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုရွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ျပင္ပတြန္းအားျဖင့္ စနစ္ျပိဳက်သြားလွ်င္ျပီးေရာပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္ပကို အစဥ္အျမဲအားကိုးေနရင္မသင့္ေပ။ အာရပ္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအတြင္းတြင္ မိမိတို႕တိုက္ဖ်က္လိုသူေသာနိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ျပီး အေမရိကန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိေသာ အီဂ်စ္အာဏာရွင္ မူဘာရတ္ကိုပင္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ အီဂ်စ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ တူနီးရွားလူငယ္မ်ားကို အတုယူရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႕ အစြန္းေရာက္သူမ်ားသာ ထပ္မံ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအသိုင္းအဝိုင္းသို႕ ေရာက္မလာေစေရးကိုလည္း သင္ခန္းစာယူကာ အမွီအခိုႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈတတ္ႏိုင္သမွ်ကင္းေသာ တရားမွ်တျပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္ နိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ေပၚေပါက္လာေရးကို အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ မတရားေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲလိုသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းက ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သင့္လွေပသည္။

One thought on “ႏိုင္ငံတကာသံတမန္ေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး(ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအခန္းဆက္မွ – အပိုင္း ၃၄)

Leaving a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s