ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍…(ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအခန္းဆက္မွ – အပိုင္း ၃၂)


ေခတ္သစ္အရင္းရွင္မ်ား၏ ပါးနပ္စြာလက္ဝါးၾကီးအုပ္ခ်ယ္လွယ္မႈ၏ ပေယာဂေၾကာင့္ေပေလာမေျပာတတ္၊ လက္ရွိေခတ္တြင္ အရွင္ေမြးေန႕ခ်င္းၾကီးေသာ ခါေတာ္မွီႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ိဳ႕တို႕က ဒီမိုကေရစီစနစ္ေကာင္းႏွင့္ အေသအခ်ာအုပ္ခ်ဳပ္လာႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ”လြတ္” “လပ္”သည့္စီးပြားေရးက်င့္သံုးလိုက္ရံုမွ်ျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံမွာ နတ္ျပည္တမွ်ေခ်ာင္လည္အဆင္ေျပလာမည့္သဖြယ္ေျပာဆိုျပီး ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈ၊အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္စရာမလိုေတာ့သည့္သဖြယ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံခိုင္ေအာင္အစပ်ိဳးခြင့္ရေသာ ၾကိဳးစားဆဲႏိုင္ငံမ်ားကိုမဆိုထားဘိ၊ တိုးတက္ျပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ စီးပြားေရးအလြန္က်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မေက်မနပ္ဆႏၵျပမႈမ်ားတိုးပြားလာသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခါတြင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးလိုလို လူတလံုးသူတလံုးျဖစ္လာေရးမွာ ယခုလက္ရွိအေကာင္းဆံုးစနစ္ဟု ဟစ္ေၾကြးေနၾကေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ၄င္းႏွင့္အတူ ကၽြဲကူးေရပါတပါတည္းျဖစ္တည္ေနေသာ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တို႕ကို က်င့္သံုးလိုက္ရံုမွ်ျဖင့္ အဆင္ေျပလာမည္ဆိုသည္မ်ားမွာ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူေၾကာင္းကို ကမၻာတဝွမ္းလံုး၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္သိႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရစြက္ဖက္မႈအနည္းဆံုးထားရေသာ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ ၾကီးထြားရွင္သန္မႈသည္ အစဦးတြင္ အားလံုးကိုအဆင္ေျပသြားၾကေစသေယာင္ရွိေသာ္လည္း ထိုစနစ္အတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အားေကာင္းလာသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအခ်ိဳ႕၏ အရင္းကလည္း ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။ ထိုအခါတြင္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအေပၚတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားသည့္ အတိုင္းအတာၾကီးသည္ႏွင့္အမွ် ထိုစီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ဓနအင္အား အားသာခ်က္ကို အသံုးခ်ကာ ေစ်းကြက္အား လက္ဝါးၾကီးအုပ္အျမတ္ထုတ္ ခ်ယ္လွယ္လာခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ အဒမ္စမစ္ေျပာခဲ့ေသာ အစိုးရစြက္ဖက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ရမည့္ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဦးစြာပထမ ဦးထိပ္တင္ျပီး အေသအခ်ာက်င့္သံုးခဲ့သည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ထို “လြတ္” “လပ္”ေသာစီးပြားေရးစနစ္၏ ဟာကြက္မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၃၀ျပည့္ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ဆိုက္ခဲ့ကာ ထိုအခ်ိန္ကပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးအင္အားၾကီးသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာတဝွမ္းလံုး၏ စီးပြားေရးကိုပါ ရိုက္ခတ္ျပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားပ်က္ကပ္အသြင္ပင္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဝယ္လိုအားအဓိကထားျပီး လြတ္လပ္စြာ“လႊတ္”ထားေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒက်င့္သံုးပံုမ်ိဳးသည္ ထိုစီးပြားပ်က္ကပ္ဆိုက္ခဲ့ရျခင္း၏ အဓိကထားျပီးေဝဖန္ခံရေသာအေၾကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းပင္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမထားသေလာက္ျဖစ္ေအာင္ မူဝါဒမခ်မွတ္ရဲေတာ့ပဲ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္အားစီမံပိုင္ခြင့္ဆိုသည္ကို အစုိးရလက္ထဲသို႕ အတိုင္းအတာတခုအထိ အပ္ထားေရးကို လိုအပ္ခ်က္တခုသဖြယ္ထားလာခဲ့ၾကသည္။

အရွင္းရွင္စနစ္တျဖစ္လဲ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အတူ အုပ္ခ်ဳပ္သူထိန္းခ်ဳပ္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ထားသည့္ စီးပြားေရးစနစ္မွတဆင့္ခ်ဲ႕ကားထားေသာ အယူအဆဟုဆိုႏိုင္သည့္ လူတဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ သူတပါး၏လြတ္လပ္ခြင့္အားမထိခိုက္ေသးသေရြ႕ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္အဝရရွိေရးမွာလည္း အစိုးရ၏ ခ်ယ္လွယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းမွျဖစ္မည္ဟူေသာ အယူအဆလည္း စတင္ၾကီးထြားလာခဲ့ေလသည္။အဆိုပါ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲျပီးအားေကာင္းလာေသာ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိေရးအယူအဆသည္ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားအေပၚ ပိုျပီးတည္မွီလာသည့္အခ်ိန္တြင္ လူတဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊လုပ္ကိုင္ခြင့္ စသည္မ်ားသည္ စီးပြားေရးေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈမ်ားအေပၚတြင္ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်လာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္(အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္)ကိုအသံုးခ်ျပီး ရလာေသာအက်ိဳးအျမတ္၏ အစြမ္းျဖင့္ လူလူခ်င္းအျမတ္ထုတ္လိုေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ထိုလြတ္လပ္ခြင့္ကို လက္တလံုးျခားလုပ္လွည့္ဖ်ားအသံုးျပဳျပီး လူတဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို လက္တလံုးျခားထိပါးလာသည့္အခါတြင္ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိေရးအယူအဆကို သည္းေျခၾကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ သူတို႕ ဦးစြာတရားခံရွာခဲ့ၾကေသာ အစိုးရကိုပင္ မိမိတို႕လြတ္လပ္ခြင့္အေရး အကာအကြယ္ရရန္အတြက္ ျပန္လည္အားကိုးလာၾကရေတာ့သည္။ထိုအခါတြင္ တဦးခ်င္းက သူတပါး၏လြတ္လပ္ခြင့္ကိုမထိပါးသေရြ႕ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရးဟူေသာအယူအဆ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မွာလည္း ကိုင္လႈပ္ျခင္းခံလာခဲ့ရသည္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ထားရေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးလြတ္လပ္ခြင့္အယူအဆတို႕မွာ လူတဦးခ်င္းစီ၏ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ အတၱကိုျဖည့္ဆည္းေပးမႈတို႕တြင္ အေကာင္းဆံုးဆြယ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေလာကတြင္ က်င္လည္ေနၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ားခ်ည္းမဟုတ္ၾကသည့္အခါတြင္ ျပႆနာရွိလာေတာ့သည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုးႏွင့္ လူနည္းစုလည္းျဖစ္သည္ဟုေျပာႏိုင္ေသာ ထိုလူတန္းစားႏွစ္ရပ္က အက်င့္ပ်က္လာသည့္အခါတြင္ သာမန္လူအမ်ားစုသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္း ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံမ်ားျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းတန္ဖိုးမ်ားအေျချပဳသည့္ စီးပြားေရးက အဓိကက်လာေသာေခတ္တြင္ စီးပြားေရးအင္အားၾကီးေသာသူမ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားထက္ပင္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္လာခဲ့သည္။တခ်ိန္တည္းလိုပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ အျမဲတမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရပဲ သက္တမ္းကန္႕သတ္ခ်က္ျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ၊ ထို႕အတြက္ကိုပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ လူထုအား စီးပြားေရးေကာင္းေစေရးမက္လံုးမ်ားျဖင့္ အဓိကထားဆြယ္ေနရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအေလာင္းအလ်ာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သူတို႕၏အမ်ားဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ သက္တမ္းကာလကို အျပည့္အဝရရွိေရးအတြက္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကိုလည္း ပိုမိုအားကိုးလာခဲ့ၾကသည္။.ထိုအခါတြင္ ေျမစာပင္အျဖစ္ ဘုမသိဘမသိ အျမတ္ထုတ္ခံရေသာသူမ်ားမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေလာဘနည္း “လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ား” ရွိေရးအေပၚတြင္မူတည္ေနေသာ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္အယူအဆကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွတဆင့္ မိႈင္းတိုက္ျခင္းခံထားရသည့္ သာမန္လူတန္းစားတို႕ပင္ျဖစ္သည္။ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္အယူအဆ၏ သူတပါးအားမထိခိုက္ေစသင့္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာစည္းမ်ဥ္းသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ ကံေသကံမေျပာ၍မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပါးလ်လြန္းသည့္အခါတြင္ ၄င္းအေပၚအျမတ္ထုတ္လိုေသာသူမ်ားလည္း အလွ်ိဳအလွ်ိဳေပၚထြက္လာရျခင္းျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ စီးပြားေရးအင္အားေကာင္းေသာလူတန္းစားတို႕မွအပျဖစ္ေသာ သာမန္လူတန္းစားမွာ လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရးကို လက္တလံုးျခားလွည့္လည္အသံုးျပဳကာ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ခ်င္ေသာအရင္းရွင္မ်ား၏စနက္ေၾကာင့္ မိမိတို႕လူမႈဘဝႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မသိလိုက္မသိဘာသာ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ေလးႏွစ္ သို႕မဟုတ္ ငါးႏွစ္တၾကိမ္ မစားရဝခမန္း ကတိမ်ားေပးျပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမေကာင္းသည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို “အညီအမွ်” ခံစားခြင့္မ်ားျဖတ္ေတာက္ျပီးဒုကၡခံေစကာ စီးပြားေရးေကာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ေကာင္းရျခင္း၏အက်ိဳးအျမတ္ကို ဓနအရင္းအမ်ားဆံုးရွိေနေသာ လူနည္းစုကိုသာလွ်င္ ျခေသၤ့ေဝစုရသြားေစေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ႏွပ္ခ်ျခင္းကိုလည္း ခါးစည္းခံၾကရေသာအခါတြင္ မိေအးႏွစ္ခါနာၾကရေတာ့သည္။ ထိုအခါတြင္ ဤအခန္း၏ အဓိကေဖာ္ျပလိုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵျပမႈမ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚလာေစေရးအတြက္ လမ္းစမ်ားေပၚလာေစေတာ့သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ လက္ရွိအေကာင္းဆံုးစနစ္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ထိန္းညွိမႈမ်ားၾကားမွပင္ ႏိုင္ငံေရးမတည္မျငိမ္ အံုၾကြမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေျပာလိုရင္းျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပင္ ပီပီျပင္ျပင္မရေသးေသာ၊ မက်င့္သံုးႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈမ်ား၊အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ ပိုမိုျမင့္မားေနမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စနစ္တက်ႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္ မသံုးႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုခုရွိေနေသးသည့္္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈမ်ားမွသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအထိျဖစ္လာသည့္အထိျဖစ္လာရျခင္းဟု အဓိထားအေၾကာင္းအရင္းတရပ္မွာ အစိုးရအားနာခံလိုစိတ္ရွိေသာ သေဘာထားမ်ား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏စိတ္အတြင္းတြင္ ေလ်ာ့သထက္ေလ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္(decreasing legitamacy)။

(မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အစိုးရအေပၚနာခံလိုေသာစိတ္ရွိျခင္း-legitamacy၊ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္အတြင္း အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္စိုးမႈရွိေစေရး-sovereigntyႏွင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ ႏိုင္ငံအေပၚအမွန္တကယ္လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အာဏာရွိေရး(authority)တို႕လိုအပ္ေၾကာင္းကို တခန္းခြဲျပီး ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။)

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိျခင္းဟုလည္း တိုက္ရိုက္အဓိပၸာယ္ရေသာ အစိုးရအဥပေဒမ်ားအေပၚလိုက္နာလိုေသာစိတ္ထားမွာ ျဗိတိန္ကဲ့သို႕ေသာ တိုးတက္ျပီးဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အားမေကာင္းစရာအေၾကာင္းမရွိဟု အေပၚယံအားျဖင့္ထင္စရာရွိေသာ္လည္း အဂၤလန္၊စေကာ့တလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္တို႕တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေသနတ္ကိုကိုင္ေဆာင္စရာမလိုသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္အိုင္ယာလန္နယ္တြင္မူ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားက အခ်ိန္တိုင္းလိုလိုပင္ အသင့္အေနအထား လက္နက္အျပည့္အစံုျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနရသည္ကိုၾကည့္၍ ျဗိတိန္သည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးလႊမ္းျခံဳေသာ အစိုးရတရားဝင္မႈအေျခအေနကို ရယူထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည္ကိုေတြ႕ေနရသည္။ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ၾကီးၾကီးမားမားမရွိလွပါလ်က္နွင့္ စေကာ့တလန္နယ္အမ်ိဳးသားပါတီေခါင္းေဆာင္က စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံအျဖစ္သီးျခားလြတ္လပ္ေရးရရန္အတြက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားက်င္းပကာအဆံုးအျဖတ္ခံေရးကို ေျပာဆိုလာသည့္အခါတြင္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ နယ္အသီးသီးတြင္ အစုိးရအေပၚတရားဝင္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ဥပေဒလက္ခံလိုက္နာလိုမႈတို႕မွာ ထင္သလိုခိုင္ျမဲေနျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္တကြ အျခားအျခားေသာ အစိုးရတရားဝင္ျဖစ္မႈအေျခအေနေလ်ာ့က်ေနရေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမေကာင္းျခင္း၊အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ျပီးဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ မဲဆြယ္ရန္ပံုေငြစေသာ အသြင္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစသည္မ်ား မ်ားျပားလာရျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႕ကို အဆင္ေျပေျပျဖစ္ေအာင္မထိန္းႏိုင္ေသာ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ရင္ဆိုင္လာရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံအတြင္းဆူပူလုယက္မႈမ်ား၊ အၾကီးအက်ယ္သပိတ္ေမွာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား၊ အေသခံဗံုးခြဲမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားသက္သက္သည္ ေတာ္လွန္ေရးအသြင္ေဆာင္လာႏိုင္မည့္အရိပ္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္ထက္ လူအမ်ားစုၾကီး၏ အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ား မ်ားျပားေနေသာ သေကၤတတခုအျဖစ္အသြင္ပိုေဆာင္ျပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုလံုး သို႕မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕တခုလံုးကို ေျပာင္းျပန္လွန္ေျပာင္းလဲေရးဦးတည္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္မူ ထိုထက္ပိုေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈသည္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ေရာက္လာျပီး ေတာ္လွန္ေရးအသြင္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ားဆံုးေတြ႕ရေသာ တုန္႕ျပန္ခ်က္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈသည္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံအေပၚအေထြေထြကိုင္တြယ္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႕ကို ျပေနေသာ သေကၤတတခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေကာင္းက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈေသာအစိုးရျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ထိုအံုၾကြမႈမ်ားကို တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးသည္လည္း ႏိုင္ငံအတြက္အေရးၾကီးျပီး အေၾကာက္အကန္တုန္႕ျပန္မိပါက အစိုးရ၊ျပည္သူႏွစ္ဖက္လံုး အထိနာမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဖက္မွ အၾကမ္းပတမ္းေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အစိုးရဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိွမ္နင္းခံရေသာ ျပည္သူမ်ားမွာေတာ့ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားေပးဆပ္ရသည္အထိ မ်ားစြာအထိနာမည္ျဖစ္ေပသည္။ အစိုးရအား ျပည္သူမ်ားက မခံႏိုင္လြန္း၍ကန္႕ကြက္ပံုသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ တည္ဆဲဥပေဒတခုခုအား ခ်ိဳးေဖာက္ဆႏၵျပျခင္းျဖင့္စတင္ေလ့ရွိျပီး ျဖိဳခြင္းသူမ်ားဘက္မွလည္းအစဦးတြင္ အမွန္တကယ္ျပႆနာျဖစ္ေနျခင္းကို ဝန္ခံလိုစိတ္မရွိၾကပဲ အစြန္းေရာက္ေသြးၾကြသူမ်ား၏ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ဟုဆိုကာ အျပစ္ပံုခ်ေလ့ရွိျပီး အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းျခင္းကို တရားမွ်တသည့္သဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ်အေၾကာင္းျပေလ့ရွိၾကသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လိုေသာအာသီသရွိတတ္သည့္ လူနည္းစုလူတန္းစားႏွစ္ရပ္(အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ စီးပြားေရးသမား)၏ လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္အႏိုင္ယူျခင္းတို႕ကို ခံရပါမ်ားလာေသာ အဖိႏွိပ္ခံသာမန္လူတန္းစားသည္ ပံုမွန္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သူတို႕၏ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္အမတ္မင္းမ်ားမွတဆင့္သြားေသာ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳျခင္းမခံရပဲ ေရြးစရာလမ္းလည္းမရွိေတာ့ကာ ေခ်ာင္ပိတ္ခံရသည့္အခါတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၏ အာရံုျပန္စိုက္မႈခံရေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံေရးအရအၾကမ္းဖက္အံုၾကြမႈမ်ားအထိ ျပဳလုပ္လာရေတာ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဂၤလန္ျမိဳ႕ၾကီးအခ်ိဳ႕တြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္မ်ား အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ထြင္းမႈႏွင့္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္၏ ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္စနစ္အရ နယ္ခံကိုယ္စားလွယ္က ေအာက္ေျခလူတန္းစားကို အဆင္ေျပေျပျဖစ္လာေရး ၾကိဳးပမ္းေပးမႈမ်ားမလံုေလာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ လွ်စ္လ်ဴရႈခံထားရျခင္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္တခုပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀တဝိုက္တြင္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္တြင္းပိုင္းရွိ ဝင္ေငြခ်ိဳ႕လူတန္းစားအေရအတြက္တြင္ အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာ အာဖရိအႏြယ္ဝင္မ်ားသည္လည္း ထိုသို႕လွ်စ္လ်ဴရႈျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ဆူပူလုယက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရပိုင္း၏ အာရံုစိုက္မႈရေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရပိုင္းမွ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားကို အခြင့္အေရးမခ်ိဳ႕တဲ့ေစေရးႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ေလ်ာ့ပါးေရးတို႕အတြက္ အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၁ၾသဂတ္စ္လအတြင္း အဂၤလန္ျမိဳ႕ၾကီးအမ်ားစုတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူလုယက္မႈပံုစံမ်ိဳးသည္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြက္ အဆန္းတက်ယ္မဟုတ္ပဲ ၁၉၈၅ခုႏွစ္ေလာက္အတြင္းကလည္း ထိုသို႕ဆူပူပံုမ်ိဳးျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးျပီးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း လက္ရွိေဒးဗစ္ကင္မရြန္အစိုးရသည္ ၄င္း၏ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကိုင္တြယ္ပံုဟာကြက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ထိုသို႕ျဖစ္ရသည္ကို ဝန္မခံလိုပဲ ထိုေအာက္ေျခလူတန္းစားဝင္ေငြခ်ိဳ႕တဲ့သူတို႕သည္ ဥာဏ္နည္းျပီး အသိစိတ္ကင္းမဲ့ေသာ အျပဳအမူမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုပင္ဆိုကာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျဖိဳခြင္းသူမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္စြပ္စြဲမႈမ်ိဳးကိုသာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သူလူနည္းစုကိုအေၾကာင္းျပျပီး စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႕ ဆူပူသူမ်ားကို ေရာ္ဘာက်ည္ဆံျဖင့္သာမက လိုအပ္လွ်င္ စစ္တပ္အကူအညီသံုးျပီး က်ည္အစစ္မ်ားသံုး၍ပင္ ႏွိမ္နင္းရမည္ဟု အစိုးရပိုင္းမွ ေျပာဆိုခဲ့မႈေၾကာင့္ ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာကဲ့သို႕ေသာ သတင္းစာၾကီးမ်ား၏ အျပင္းအထန္ေဝဖန္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ အျခားလူျပိန္းၾကိဳက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကိဳက္ သတင္းစဥ္မ်ားကမူ ထံုးစံအတိုင္း ဖ်က္ဆီးလုယက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားဘက္မွ အျမင္မ်ားကိုသာ တဖက္သတ္တင္ျပျပီး က်ည္အစစ္သံုးျပီးပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းျခင္းကို အစိုးရပိုင္းမ်ားကျပဳလုပ္လာေအာင္ကိုပင္ ေဘးတီးေပးခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ဝန္ခံျခင္းမျပဳပဲ တဖက္သတ္အျပစ္ပံုခ်ျခင္းကိုသာျပဳခဲ့ေသာ လက္ရွိျဗိတိန္အစိုးရသည္ ေနာက္ထပ္ထိုသို႕ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားကို ထပ္မံရင္ဆိုင္လာရႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ (အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရကအာရံုစိုက္ျပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးလာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ တုိက္ရိုက္အဓိပၸာယ္ယူရန္မဟုတ္ပဲ ဤအခန္းတေနရာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစား၏ ေခ်ာင္ပိတ္ခံရမႈမ်ားမွတဆင့္ လုပ္မိလုပ္ရာလုပ္ျခင္းမွသာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကို လႈပ္ႏႈိးသလိုျဖစ္ျပီး တိုင္းျပည္အေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ရန္သတိရေသးသည့္အစိုးရဆိုလွ်င္လည္း အခ်ိန္မတိုင္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတခုခုျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးရလာေသာ အေျခအေနတခုျဖစ္လာျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

ေတာင္အာဖရိက၏ ဒီကလပ္အစိုးရသည္ ေဒသခံအာဖရိကႏြယ္ဝင္မ်ားကို လူမ်ိဳးေရးအရခြဲျခားဆက္ဆံျပီး ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ ထိုလူမည္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာတက္ျပီး ပဋိပကၡမ်ားၾကီးထြားလာသည့္အခါတြင္ လူခ်င္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳပဲ ထစ္ခနဲရွိလွ်င္ ဖမ္းဆီးျပီး ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္အတြက္ ေခ်ာင္ပိတ္ခံရေသာ လူမည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္လည္း တုန္႕ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရေသာ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားသည္လည္း ထိုသို႕ အၾကမ္းဖက္ဗံုးခြဲမႈမ်ားတြင္ ေရွးဦးမဆြတည္းကပင္ပါဝင္ခဲ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုသို႕ ၾကံရာမရ အစိုးရကိုလႈပ္ႏိႈးေစေသာလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ပင္လွ်င္ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာႏိုင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအမွန္တကန္ပြင့္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကျပီး ဖိႏွိပ္လိုေသာအစိုးရ၏ လိုက္ေလ်ာလာမႈဆိုသည္မွာ ထိုအစိုးရအားတန္ျပန္ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေသာအရာတခုခုမရွိေသးသ၍ ထိုအစိုးရပိုင္းမွ အသားလြတ္ အသာတၾကည္လိုက္ေလ်ာလာေရးသည္ ျဖစ္ႏိုင္ခဲသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုလာၾကသည္။

လက္ရွိတရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေအာက္ေျခေက်းရြာမ်ားႏွင့္ လယ္သမားလူတန္းစားအဆင့္အတြင္း ထိုလူတန္းစားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား၏ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမမတရားသိမ္းဆည္းမႈမ်ားရွိေနရာ ထံုးစံအတိုင္းပင္ ဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစား၏ ေခ်ာင္ပိတ္အေျခအေနကိုတုန္႕ျပန္မႈအေပ်ာ့စားအေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပျခင္းတို႕ကိုလည္းရွိလာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနကို ေက်နပ္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးလိုေသာ ဆႏၵရွိပံုမရသည့္ တရုတ္အထက္ပိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုဆႏၵျပမႈမ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံေရးဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သူတို႕အေၾကာင္းျပေသာအၾကမ္းဖက္လာႏိုင္မႈကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္းျဖင့္ပင္ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ၾကာၾကာထိန္းထားႏိုင္မည္ေလာဆိုေသာ ေမးခြန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္အမ်ားကေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အေျခအေနတရပ္လည္းျဖစ္ေနသည္။ တရုတ္ျပည္မၾကီးသည္ သူ၏အာဏာလက္ေအာက္သို႕ေရာက္လာေသာ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ေသးေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနျပီျဖစ္ေသာ ထိုင္ဝမ္တို႕ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္ေကာင္း ႏွစ္ခုယွဥ္တြဲျပီး နယ္နမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ အစိုးရအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံမႈကို ရရွိထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရျဖစ္တည္ေနေသာ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကိုလံုးဝမဖ်က္သိမ္းေသးပဲ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ကိုသာလွ်င္ (ဘက္မညီစြာ)က်င့္သံုးျပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းေကာင္းေအာင္ျပဳျခင္းျဖင့္သာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚႏွစ္သိမ့္ထားရျခင္းျဖစ္ေလရာ အရင္းရွင္စနစ္၏သေဘာတရားအရ ေလာဘၾကီးလြန္းသူမ်ားေလ စနစ္အတြင္းလက္ဝါးၾကီးအုပ္ျပီး အျမတ္မ်ားကိုသိမ္းၾကံဳးယူလိုသူမ်ားေလျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္လူေနမႈအဆင့္အတန္း အထိုက္အေလ်ာက္ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အတူ သာမန္လူတန္းစားႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာလူတန္းစားတို႕၏ ဝင္ေငြကြာဟမႈမ်ားမွာလည္း ၾကီးသထက္ၾကီးလာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမွာ အေနာက္အရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ေနက်ပံုစံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈမရွိေစကာမူ အဆိုးရြားဆံုးမဟုတ္ေသးပါ။ ဆိုးသည္မွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပႏွစ္မ်ိဳးစလံု၏ သတင္းေလာက၏မ်က္ကြယ္တြင္ရွိေနေသာ တရုတ္ျပည္မၾကီး၏ လူအမ်ားစုၾကီးျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားလယ္သမားလူတန္းစား၏ နင္းျပားဘဝ၊ နယ္ေျမခံအရာရွိတို႕၏ မတရားေသာဥပေဒႏွင့္ လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ရွိစုမဲ့စုပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ကေလးမ်ားပါ မတရားအသိမ္းခံရျပီး အံုၾကြမႈမ်ားျဖစ္လာသည့္အခါတြင္မွ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအလြန္အမင္းတိုးတက္လာျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားျခင္းတည္းဟူေသာ ခံစားခြင့္ကိုရရွိထားသူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္လူနည္းစုသာျဖစ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္လူတန္းစားတို႕သာျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း တိဘက္ႏွင့္ အျခားတရုတ္လူမ်ိဳးစုကြဲအခ်ိဳ႕ရွိေနေသာနယ္အခ်ိဳ႕ –  အထူးသျဖင့္ တိဘက္တြင္ အစိုးရ၏ နယ္ေျမခံစီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လွ်စ္လ်ဴရႈထားေသာ ႏိုင္ငံ၏အရင္းရွင္မ်ားအျမတ္ထြက္ေရးကိုသာဦးတည္သည့္ ေဒသတြင္းစီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာသည့္အခါတြင္ ပိုဆိုးေတာ့သည္။ ထိုအေျခအေနကို မေက်နပ္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုေသာ သူမ်ားကိုလည္း အစိုးရိမ္လြန္ကဲျပီး ရက္စက္စြာႏွိမ္နင္းခဲ့ေသးရာ တန္ျပန္မႈပိုဆိုးလာျပီး အခ်ိန္ျပည့္လိုလိုပင္ လာဆာနယ္အတြင္း လံုျခံဳေရးနွင့္ အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားကိုထားျပီး ေစာင့္ေနရသည့္အေျခအေနေရာက္ေနသည္။ တရုတ္ျပည္မၾကီး၏ ၾကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ကိုမ်က္စိက်ကာ စီးပြားေရးလုပ္လိုေဇာႏွင့္ လက္ရွိအေနာက္ဥေရာပႏွင့္ အျခားတိုးတက္ျပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားပ်က္ကပ္အေရးတြင္ တရုတ္၏ဓနအင္အားကို ေခ်းငွားလိုေသာစိတ္မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ထိုသို႕ တရားမမွ်တ ရက္စက္မႈမ်ားကို ေဝဖန္သည့္အသံသည္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိုတန္ဖိုးထားသည္ဆိုေသာ အေနာက္ကမၻာမွ ခပ္က်ယ္က်ယ္ထြက္မလာခဲ့ေပ။   အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္တခုမွာ တရုတ္ျပည္မၾကီးမွႏိုင္ငံသားတို႕၏ သူတို႕၏ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္ ဥေရာပစေသာ တိုးတက္ျပီးႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သြားလာျခင္းထက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဟာင္ေကာင္နယ္အတြင္းတြင္ေမြးဖြားျပီး ေဟာင္ေကာင္နယ္၏ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရွိသူသည္ ထိုတိုးတက္ျပီးႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သြားလာေရးအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ျပည္ဝင္ခြင့္ရႏိုင္ေသာေၾကာင့့္ တရုတ္ျပည္မၾကီးမွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ရင့္မာလာသည့္အခါတြင္မွ ေဟာင္ေကာင္သို႕ကူးကာ ရင္ေသြးေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ ေမြးလာေသာကေလးအား ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရရွိေစသည္ႏွင့္အတူ ေဟာင္ေကာင္နယ္အတြင္းက်င့္သံုးေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ကိုလည္း ထိုက္သင့္သလိုခံစားခြင့္ရေနေသာေၾကာင့္ နယ္ေက်ာ္ကေလးေမြးသူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အေရအတြက္လည္း အေတာ္ပင္မ်ားျပားလာခဲ့ေလသည္။ မူလရင္းျမစ္အားျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္သားျဖစ္ေသာသူမ်ားသည္ ထိုအေျခအေနကို အလြန္စက္ဆုတ္ရြံရွာလာၾကျပီး အခ်ိဳ႕က ျပည္မမွကူးလာသူမ်ားကို ကပ္ပါးေကာင္မ်ားဟုပင္ ႏွိမ့္ခ်ေခၚဆိုလာခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ တရုတ္ျပည္မၾကီးကိုယ္ႏိႈက္၏ အဓိကစီးပြားေရးသည္ အင္အားၾကီးမားလြန္းေသာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို အမွီျပဳျပီး တိုးတက္ေရးၾကိဳးစားဆဲျဖစ္ေသာ ကမၻာအႏွံ႕ရွိဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကို ေစ်းကြက္ေျခတံကို ရွည္ႏိုင္သမွ်ရွည္ေအာင္ဆန္႕ကာ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုရွာေဖြေနရသည္။ ထိုသို႕ရွာေဖြစုေဆာင္းရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံငယ္လွ်င္ငယ္သလို လႊမ္းမိုးႏိုင္လွ်င္ လႊမ္းမိုးနိုင္သေလာက္နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ျဖည့္ဆည္းေနျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုအားေကာင္းေစကာ သူတို႕ကိုေတာ္လွန္လာႏိုင္သည့္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားကို ဦးေဆာင္လာႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဘက္သို႕စိတ္သန္လိုေသာ ပညာတတ္လူတန္းစားကိုလည္း ထိုစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၏ရလဒ္မွလာေသာ အရိုးအရင္းမ်ားျဖင့္ ထမင္းခြံ႕ႏွစ္သိမ့္ထားျခင္းအားျဖင့္ သူ၏သက္တမ္းကိုဆြဲဆန္႕ေနျခင္းပင္ျဖစ္ရာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အေတြးအေခၚပညာရွင္တဦးျဖစ္ေသာ ေဒးဗစ္ဟာေဗးေျပာခဲ့သလို အေနာက္အရင္းရွင္စနစ္၏ သက္တမ္းဆြဲစန္႕ထားပံုတမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ထုတ္လုပ္ေရးေရာ ေရာင္းခ်ေရးကိုပါ လုပ္အားခသက္သာေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႕ေစ်းကြက္ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ပင္ ခပ္ဆင္ဆင္ တူေနေသးေတာ့သည္။ ယခု ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုမွျဖစ္ေပၚလာေသာ အံုၾကြမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ဖရက္ဗြန္ဒါမယ္ဒန္(Fred R. von der Mehden)၏ ႏိုင္ငံေရးဆူပူအံုၾကြမႈပံုစံငါးမ်ိဳး

(၁)ေဒသတြင္း ပဋိပကၡအဆင့္

ေဒသတြင္းပဋိပကၡအဆင့္သာရွိေသးေသာ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြပံုမ်ိဳးမွာ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာထက္ နယ္ေျမေဒသတခု သို႕မဟုတ္ တခုထက္ပိုေသာ္လည္း တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအထိ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသးေသာ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအေျခခံမႈအမ်ားဆံုးအေျခခံေသာ မတူညီသည့္အုပ္စုငယ္မ်ားအတြင္း အခ်င္းမ်ားၾကျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အီရတ္ရွိ ဆြန္နီႏွင့္ရွအာ မူဆလင္တို႕၏ပဋိပကၡ၊ ဆူဒန္ရွိ ဒါဖာေဒသခံမ်ားႏွင့္ အာရပ္မ်ား၏ရန္ပြဲ၊ တိဘက္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္မအာဏာပိုင္တို႕အၾကား အင္အားမမွ်တလွေသာ ေဒသစြဲပဋိပကၡ၊ လူေပါင္းသိန္းႏွင့္ခ်ီျပီး အခ်င္းခ်င္းလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ဟူတူႏွင့္ တြတ္ဆီတို႕၏ ရဝမ္ဒါအေရးအခင္း စသည္တို႕မွာ ထင္ရွားေသာဥပမာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသို႕ပဋိပကၡမ်ိဳးမ်ားမွာ တိုးတက္ျပီးဒီမိုကေရစီရျပီး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားတတ္ျပီး ယခုတေလာတြင္သာ ျငိမ္သြားသည့္ ကေနဒါေကးဘတ္နယ္မွ ျပင္သစ္စကားေျပာ ကေနဒီယန္မ်ား၏ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ စပိန္ႏိုင္ငံအတြင္းက ဘာ့စ္က္ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ျဗိတိန္ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ရွိ ပရိုတက္စတင့္ႏွင့္ ကက္သလစ္တို႕၏ ဘာသာေရးပဋိပကၡ စသည္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္စီသို႕ဦးတည္ေနေသာ ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ိဳးမ်ားသည္ စီးပြားေရးျပႆနာအေပၚတြင္လည္း အေျခခံႏိုင္ျပီး အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ အဂၤလန္နယ္အတြင္း ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္မ်ား၏ လုယက္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားသည္လည္း ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈပံုစံအတြင္း တနည္းတဖံု အက်ံဳးဝင္ေလသည္။

(၂)ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟူသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဒသတြင္းပဋိပကၡအဆင့္အတြင္း လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကြဲလြဲမႈကို အေျခခံလြန္းရာမွေနျပီး ဗဟိုအစိုးရအား လက္မခံလိုမႈအျမင့္ဆံုးျဖစ္လာကာ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈအသြင္ေျပာင္းလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ဗဟိုအစိုးရအား မႏွစ္လိုမႈျဖစ္လာသည္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရံုမွ်ႏွင့္ပင္ မေက်နပ္ႏိုင္ေသးပဲ လံုးဝလြတ္လပ္ေရးကိုသာ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ တမီးလ္က်ားသူပုန္မ်ားသည္ အင္အားေတာင့္တင္းသည္ႏွင့္အတူ လက္နက္အင္အားလည္းအထိုက္အေလ်ာက္ရွိေသာေၾကာင့္ ဗဟိုအစိုးရအား ခံတိုက္ျပီး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ၾကရာတြင္ လူေပါင္းေျခာက္ေသာင္းမွ်အေသခံတိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက ႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံရွိ အီဘိုလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားနယ္ ျဗိတိသွ်တို႕လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ သူတို႕အတြက္သီးသန္႕ ဘိုင္ရာဖရာ(Biafra)ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္တြင္ရံႈးနိမ့္ကာ ခြဲထြက္ေရးမေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ျဗိတိသွ်အင္ဒိယနယ္သည္လည္း ျဗိတိန္တို႕လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရျပီးသိပ္မၾကာမီပင္ ဘာသာေရးအေျခခံ၍ကြဲေသာ အိႏၵိယ၊ပါကစ္စတန္အကြဲႏွင့္ ဘာသာေရးတူေသာ္လည္း အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ပါကစ္စတန္ဟူ၍ လူမ်ိဳးေရးအေျခခံေသာ ကြဲနည္းမ်ိဳးတို႕ျဖင့္ကြဲကာ အေရွ႕ပါကစ္စတန္သည္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ ေဒသတြင္း လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား မ်ားျပားေသာနယ္အမ်ားစုရွိေနေသာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမကြဲခင္အထိတည္ျမဲေနခဲ့သည့္ မာရွယ္တီးတိုး၏ ယူဂိုဆလပ္ျပည္ေထာင္စုသည္ တီးတိုးကြယ္လြန္သည္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းႏိုင္ရာစားျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ရန္ၾကိဳးစားၾကမႈမ်ား အလြန္မ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တႏိုင္ငံထဲအျဖစ္စုစည္းတည္ရွိေနၾကရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းကြဲလာလိုက္သည္မွာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၾကီးကြဲရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ ႏိုင္ငံသစ္မ်ားအေရအတြက္ႏွင့္ပင္ သူမသာကိုယ္မသာရွိေနေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးကြဲထြက္မႈအျဖစ္ ကိုဆိုဗိုေဒသငယ္၏ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာမႈအျပီးတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕တို႕အတြင္း အသိအမွတ္ျပဳေရး၊မျပဳေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး အဖြဲ႕မ်ား၏ ထက္ဝက္မွ်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ကိုဆိုဗိုအား ႏိုင္ငံအသစ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္၏လက္ထက္တြင္ ဖိႏွိပ္ခံရလြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္ဒမ္အလြန္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးအျပည့္အဝလိုခ်င္လာေသာ မူဆလင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာရပ္မ်ိဳးႏြယ္မဟုတ္သည့္ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးရရန္အထိမွန္းခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးတို႕၏ နယ္ေျမျဖန္႕က်က္ေနမႈမွာ အီရတ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ တူရကီ၊ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရန္နယ္စပ္တို႕တြင္လည္း ခပ္က်ဲက်ဲရွိေနရာ ထိုကာ့ဒ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုေရးအယူအဆေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အီရတ္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏နယ္စပ္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ အျခားကာ့ဒ္လူမ်ိဳးကိုလည္း လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္ေစမည္ဟုဆိုကာ တူရကီႏိုင္ငံက ဦးစြာသတိေပးျပီး အီရတ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကာ့ဒ္မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အီရတ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေနေသာကာ့ဒ္တို႕ ေခတၱျငိမ္ေနျပီး တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ကာ့ဒ္ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးအယူအဆမ်ား ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ရွိေနသည္။

(၃)လက္ရွိအစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရးဦးတည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈ

ထိုသို႕တည္ဆဲအစိုးရႏွင့္စနစ္အားလံုးဝေျပာင္းျပန္လွန္ျဖိဳဖ်က္ျပီးေတာ္လွန္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈျဖစ္ေစျခင္းကို အေစာဆံုးေတြ႕ရသည္မွာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အဖိႏွိပ္ခံမ်ားက သူတို႕အားအဓိကဖိေထာင္းေနေသာ ဘုရင္စနစ္ကိုေတာ္လွန္ျပီး လူအမ်ာစုဆႏၵျဖင့္တရားမွ်တေသာစနစ္(ဒီမိုကေရစီ)ျဖစ္ေပၚေရးလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္ကမၻာႏွင့္ အေမရိကန္တို႕ အလြန္မုန္းတီးေၾကာက္ရြံ႕ေသာ လီနင္၏ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၏ အစဦးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးေပၚလာပံုကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္အယူအဆႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေနသည့္သဖြယ္ ယေန႕ေခတ္တြင္ေျပာဆိုလာၾကျခင္းအခ်ိဳ႕လည္းရွိေနသည္။ လက္ရွိေခတ္တြင္မူ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာရပ္ကမၻာမွ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားအားေတာ္လွန္ေသာ အာရပ္လူထု၏ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးအျဖစ္ ေျပာဆိုလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႕လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးဟူေသာစကားလံုး၏ အမ်ားဆံုးရည္ညႊန္းေသာျဖစ္စဥ္ျဖစ္လာသည့္ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ သူတို႕၏မတရားေသာစနစ္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးဟူေသာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာပံုကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါမည္။

အေနာက္ကမၻာရွိ တိုးတက္ျပီးဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရအား အာဏာအလံုးစံုေပးထားေသာ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္မွ ပါလီမန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ စသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး လူအမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီပံုစံအျဖစ္ပီျပင္လာခဲ့သည္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းနွင့္ အာဏာအယူအဆတို႕ကို ကုိင္စြဲပံုတို႕အရ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျပာင္းလဲယူရေသာ အေျခအေနမ်ားကိုျဖစ္ေစခဲ့ေသာ လူေနမႈဘဝႏွင့္ သယံဇာတ၊ဘာသာေရးစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုယူဆရပါသည္။ အဆိုပါအစိုးရမ်ား ဒီမိုကေရစီပံုစံေျပာင္းလဲလာမႈသည္ ရုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲေစမႈကို ရည္ညႊန္းေသာ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရကိုေတာ္လွန္သည့္အသြင္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္စားပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကားက ပဋိပကၡအသြင္လည္း ပိုေဆာင္ေလသည္။ အဂၤလိပ္ျပည္တြင္းစစ္ဆိုလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးပံုစံျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံတို႕တိုက္ၾကေသာစစ္ပြဲမဟုတ္ပဲ ဘုရင္ေထာက္ခံသူလူတန္းစားႏွင့္ ပါလီမန္ေထာက္ခံသူလူတန္းစားတို႕တိုက္ၾကေသာစစ္ပြဲသာျဖစ္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုသို႕ေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အာဏာခြဲေဝမႈ၏ အစဦးပံုေပၚမႈျဖစ္စဥ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးအသြင္မေဆာင္ဟုဆိုႏိုင္ေလသည္။ ဘုရင့္အာဏာ၏ အကန္႕အသတ္ကို ကန္႕သတ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမွန္သမွ်ကို ရသမွ်နည္းလမ္းျဖင့္တားဆီးကာ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ဆြဲဆန္႕ထားလိုခဲ့ေသာ အေျခအေနရွိခဲ့ေသာ ခၽြင္းခ်က္တခုျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္မူ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနင္းျပားတို႕၏ တိုက္ရိုက္ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္သြားကာ အေျခအေနမ်ားအလြန္ရႈပ္ေထြးကုန္ျပီး ေနာက္ဆံုး ဘုရင္အာဏာကို ကန္႕သတ္မည့္ပါလီမန္ပံုစံမ်ိဳးပင္မရေတာ့ပဲ စစ္ဘုရင္ျဖစ္လာမည့္ နပိုလီယံ၏အာဏာသိမ္းျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ယခုလက္ရွိအားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံေရးစနစ္စံတခုအျဖစ္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ စနစ္တက်ျဖစ္တည္မႈ၏ အစဦးနယ္ေျမသည္ ကမၻာတလႊားရွိ ေနရာေဒသမ်ားအနက္ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းႏွင့္ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ပါ အတိုးတက္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့သည့္ ဥေရာပတြင္ စတင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကဲ့သို႕ေသာ ခၽြင္းခ်က္မ်ိဳးမွလြဲျပီး သူ႕သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္သူ အဆင့္ဆင့္ေအးေဆးစြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲခြင့္ရလာခဲ့သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။(ရွရွားသည္လည္း ထိုသို႕ခၽြင္းခ်က္ထဲတြင္ပါဝင္ျပီး ရုရွားတြင္ ျပင္သစ္ထက္ေနာက္က်ေသာ ဘုရင္စနစ္အားပုန္ကန္မႈေပၚခဲ့ကာ ထိုအခ်ိန္တြင္မူ ဥေရာပတြင္းအေတြးအေခၚအဆင့္အတန္းသည္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္အခ်ိန္ကထက္ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ လက္ဝဲအယူအဆ၏ဖခင္ျဖစ္ေသာ ကားလ္မာ့က္စ္၏ ဆိုရွယ္လစ္လူ႕ေဘာင္အယူအဆကို ရွရွားေခါင္းေဆာင္ လီနင္က ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ အနည္းငယ္ျပဳျပင္ျပီး ကြန္ျမဴနစ္အယူအဆျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တကြ အျခားအရင္းရွင္စနစ္ရွိေသာအေနာက္အုပ္စုအားလံုးကို ယွဥ္ႏိုင္ေသာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၾကီးကို ျဖစ္တည္ေစရန္အုပ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့သည္။)

အျခားတဖက္တြင္ ဥေရာပမွအပျဖစ္ေသာ ကမၻာတလႊားရွိအျခားေနရာေဒသမ်ားရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ သက္ဦးဆံပို္င္ဘုရင္စနစ္အရွိန္ေကာင္းတုန္းျဖစ္ေနစဥ္မွာပင္ ဥေရာပရွိအင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုလိုနီျပဳက်င့္ျခင္းခံရမႈေၾကာင့္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ားမွ ေလ်ာ့က်ကာ ဥေရာပ၏ လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမအဆင့္မ်ားသာ ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေစာစီးစြာပင္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွလြတ္လပ္ေရးရျပီး လ်င္ျမန္စြာပင္ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း အုပ္စိုးသူႏွင့္ အုပ္စိုးခံ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္တို႕သည္ ျဗိတိသွ်ကၽြန္းစုႏွင့္ ဥေရာပတလႊားမွလာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားသာျဖစ္ျပီး အမွန္တကယ္ေဒသခံျဖစ္ေသာ လူနီမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားအဆင့္ပင္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရခဲ့ေပ။)

ထို႕ေနာက္ သမိုင္းေၾကာင္းေရြ႕ေလ်ာေျပာင္းလဲလာျပီး ဥေရာပရွိတခ်ိန္က အင္အားၾကီးႏိုင္ငံအမ်ားစုကလည္း ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီးတြင္ လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမအားလံုးလိုလိုကို ထိန္းမထားႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာက္ မြဲေတသြားၾကသည့္အတြက္ ကမၻာတလႊားရွိ ဥေရာပကိုလိုနီ ေဒသမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံအားလံုးလိုလိုသည္ တရားအမွ်တဆံုးေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္အျဖစ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ အားလံုးလိုလိုအသိအမွတ္ျပဳျပီးျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း ထိုႏိုင္ငံသစ္မ်ားက စတင္က်င့္သံုးၾကည့္ရန္ၾကိဳးစားလာၾကသည္။ ထိုအခါတြင္ အေနာက္ကမၻာရွိ မူလဘူတဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရရွည္ခိုင္ျမဲေစမည့္ ေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား အေျခမတည္ရေသးသည့္အျပင္ ယခင္ တဦးတေယာက္တည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္(ဘုရင္)၏ဦးေဆာင္မႈကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ပေဒသရာဇ္ဥာဥ္ကလည္း အကင္းမေသေသးေသာအခါ အာဏာရွင္စရိုက္ရွိသူတဦးဦး၏ ေရွးကဘုရင္သဖြယ္ ျပန္လည္ခ်ယ္လွယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုခံၾကရေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္ႏွင့္ အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္သာ တြဲမျမင္ၾကေစလိုပဲ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း သူတို႕၏ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္စနစ္ကို လူအမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးဒီမိုကေရစီဟုဟစ္ေၾကြးခဲ့ေသးသည္။ဆိုဗီယက္ႏွင့္တကြ အျခားလက္ဝဲစနစ္ကိုအားေပးခဲ့ေသာ အျခားႏိုင္ငံသစ္မ်ားသည္လည္း လက္ယာအရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႕ကို အေျခတည္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည့္ အျခားႏိုင္ငံသစ္မ်ား၏ ျဖစ္ပံုကဲ့သို႕ပင္ အာဏာရွင္ဆန္လာေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႕ေရာက္လာခဲ့ျခင္းသည္ အာဏာခြဲေဝမွအဆင္ေျပမည့္အယူအဆျဖင့္ တရားမွ်တမႈနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္လုပ္ရေသာ ဒီမိုကေရစီကို အားေကာင္းေစေသာ ေရခံေျမခံႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းဖြံ႕ျဖိဳးမႈမရွိေသးပဲ “၏” “သည္”မေရြး ပံုစံမက်စြာက်င့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာသူမ်ား၏ လက္ေရာက္သို႕သာလွ်င္ ေရာက္ျခင္းလမ္းဆံုးရွိသည္ကမ်ားေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။ အေနာက္ကမၻာရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူညီမႈႏွင့္ စြက္ဖက္မႈႏွစ္ခုစလံုးကို မျဖစ္မေန(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ) သို႕မဟုတ္ လိုလိုခ်င္ခ်င္(ထိုင္းႏိုင္ငံ)ခံယူေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကမူ အတိုင္းအတာတခုအထိ တည္ျငိမ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ရရွိထားေသာ္လည္း ထိုႏိုင္ငံတို႕၏ အမွီအခုိကင္းမႈမွာ သံသယျဖစ္စရာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်စရာမ်ားပါရွိေနႏိုင္သည္။

အစဦးအပိုဒ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရး၏ လက္ရွိရည္ညႊန္းေနေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အစိုးရကိုေတာ္လွန္သည့္ အယူအဆအေၾကာင္းကို ျပန္ေကာက္ပါမည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို အေသအခ်ာျပန္ေကာက္မည္ဆိုလွ်င္ လူအမ်ား၏ အာဏာရွင္ႏွင့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္တို႕ကို ျပန္လည္တြန္းလွန္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵမွာ လီနင္၏ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအားအေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ျပီး အာဏာရွင္ဆန္ေသာစနစ္သဖြယ္လည္းျဖစ္လာေသာအခ်ိန္ကတည္းကပင္ ရွိခဲ့ေလသည္။ ဟန္ေဂရီတြင္ ေစာစီးစြာပင္ေပၚခဲ့ေသာ အာဏာကို အမွန္တကယ္ႏွင့္ အလွည့္က်ပါခြဲေဝယူလိုေသာ အယူအဆကိုပိုျပီးအေျခခံသည့္ အေနာက္အရွင္းရွင္စနစ္၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ိဳးရေရးအတြက္ျဖစ္ပြားေသာ လက္ယာဆန္ေသာေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးသည္ ၁၉၅၆တြင္ပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေတာ္လွန္ေရးအယူအဆအားသန္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္တို႕ကလည္း အဆိုပါေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးဟု အမည္တပ္ထားေသာ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႏွိမ္နင္းျခင္းျဖင့္ပင္ တုန္႕ျပန္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိေခတ္ အာဏာရွင္စနစ္ကိုေတာ္လွန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးအမ်ားစုသည္ အားနည္းလွ်င္ အားနည္းသေလာက္ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႏိွမ္နင္းမႈျဖင့္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျခင္းလည္းရွိသည္ႏွင့္အတူ အားအေကာင္းဆံုးျဖစ္လာလွ်င္လည္း စစ္တပ္၏အကူအညီအထိရယူလာႏိုင္ကာ တခါတရံတြင္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းျပီး ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္သြားၾကသည္မ်ားကိုလည္း အာရွတလႊားတြင္သာမက အျခားကမၻာ့ေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါေတြ႕ရသည္(ဥပမာ-ေတာင္အေမရိကတိုက္ရွိ ခ်ီလီ)။ အဆိုပါစစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားသည္လည္း ပညာရွင္ဗြန္ဒါမယ္ဒန္၏အလိုအရ ႏိုင္ငံေရးအရ အၾကမ္းဖက္ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ိဳးတခုတြင္ အက်ံဳးဝင္ေလသည္။

(၄) စစ္အာဏာသိမ္းမႈအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈ

စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အျမစ္လွန္ေရးဦးတည္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးတည္ေျဖရွင္းေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တခုျဖစ္ေလ့ရွိျပီး ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္ျဖစ္လြန္းမႈမ်ား၊ ျခစားလာဘ္စားသူ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအလြန္မ်ားျပားေနရျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ စစ္တပ္၏အာဏာသိမ္းမႈသည္ အရပ္ဘက္အစိုးပိုင္းမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အတည္ျပဳေပးမႈျဖင့္လည္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိျပီး အမ်ားအားျဖင့္ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းကာ ရႈပ္ေထြးေနေသာအေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပီးသည္ႏွင့္ အရပ္သားအစုိးရဘက္သို႕ အာဏာလႊဲရေသာထံုးစံလည္းရွိေလသည္။ သို႕ေသာ္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းမႈဟူသည္ စစ္တပ္အပိုင္းမွအၾကီးအကဲမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရလိုမႈသက္သက္ျဖင့္ ၾကံစည္ျပဳမူသည္ဆိုပါက အာဏာသိမ္းျပီးေသာစစ္တပ္သည္ ေနာက္ပိုင္္းတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး အရပ္သားအစိုးရအား အာဏာလႊဲမေပးေတာ့ပဲ ဆက္ယူထားေလ့ရွိကာ အခ်ိဳ႕ကလည္း စစ္တပ္အပိုင္းကို ႏုတ္ထြက္ေယာင္ျပျပီး အရပ္သားအစိုးရအသြင္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ျပီးဆက္ယူထားေလ့ရွိသည္။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ အၾကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္အပိုင္းက ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနကိုထိန္းသိမ္းရန္ ျမိဳ႕တြင္းတြင္ တင့္ကားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္အင္အားျပျပီး ရွိရင္းစြဲႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားသင့္သူကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ကာ အေျခအေနျငိမ္သြားသည္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပီး အရပ္သားအစိုးရအသစ္အား အာဏာလႊဲလိုက္သည္ကမ်ားသည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ေခတၱထိန္းသိမ္းရေသာ စစ္တပ္၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက အာဏာအေပၚတြင္ ယစ္မူးသြားလွ်င္မူ အာဏာကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး အရပ္သားထံလႊဲမေပးေသးပဲထားႏိုင္သည္။ အီဂ်စ္တို႕၏ အာဏာရွင္မူဘာရက္ႏွင့္ အစိုးရအား ေတာ္လွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးအစဦးတြင္ စစ္တပ္သည္ အစိုးရခိုင္းသည့္အတိုင္းမလုပ္ပဲ အရပ္သားမ်ားကိုပင္ အစိုးရ အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အီဂ်စ္စစ္တပ္ နာမည္ေကာင္းရခဲ့ေသာ္လည္း မူဘာရက္အစိုးရျဖဳတ္က်ျပီး စစ္တပ္ကအေျခအေနထိမ္းထားရန္ အာဏာသိမ္းထားခ်ိန္တြင္မူ အရပ္သားမ်ားထံသို႕ အာဏာျပန္လႊဲေပးေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးေရးေႏွာင့္ေႏွးေနသည္ဟု ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။ အရပ္သားမ်ားက ထိုအတြက္ဆႏၵျပန္ျပေသာအခါတြင္မူ မူဘာရက္လက္ထက္တုန္းကကဲ့သို႕မဟုတ္ေတာ့ပဲ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႏွိမ္နင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားခံခဲ့ရေသးသည္။ လတ္တေလာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျပီး အႏိုင္ရသူမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာသည့္အခါတြင္မွ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေရးအနည္းငယ္ျပန္လည္ တည္ျငိမ္မႈရလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

စစ္တပ္၏အာဏာသိမ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံတည္ျငိမ္မႈရွိရန္ ေခတၱဝင္ျပီးတာဝန္ယူေပးျခင္းမ်ိဳးထက္ အာဏာသိမ္းျပီးသြားလွ်င္လည္း ဆက္လက္ဆြဲကိုင္ထားလိုေသာ ဆႏၵရင္းစြဲမ်ားပါဝင္လာသည့္အခါတြင္မူ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားထိန္သိမ္းျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ အလ်င္အျမန္ျပီးရန္ႏွင့္ အာဏာအျမန္ရရန္တို႕အတြက္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအထိပါဝင္လာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္အေနတြင္ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႕ကိုအေၾကာင္းျပကာ လူသတ္ခြင့္လိုင္စင္ရသလိုပင္ျပဳမူေလ့ရွိသည္။ ၁၉၇၆ေတာင္အေမရိကမွ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈတြင္ လူေသာင္းသံုးေသာင္းခန္႕မွ်အထိ ေသေၾကခဲ့ကာ လူမ်ားကို ငမန္းစာေကၽြးျခင္းျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ လူမဆန္သည့္အျပဳအမူမ်ားကိုလည္း ျပဳမူခဲ့ၾကသည္။ ခ်ီလီ၏ ၁၉၇၃စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈတြင္လည္း ထို႕အတူပင္ျဖစ္ကာ လူေပါင္းသံုးေထာင္ခန္႕မွ်ကို စစ္တပ္ကသတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ဝဲမုန္းတီးမႈပေယာဂႏွင့္ ေဘးတီးေပးမႈမကင္းေသာ ၁၉၅၄ ဂြာတီမာလာစစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈမွစျပီး ဂြာတီမာလာစစ္တပ္၏ လက္ဝဲဟု သံသယဝင္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လူေပါင္းႏွစ္သိန္းခန္႕မွ် အေရအတြက္အထိရွိလာခဲ့ဖူးေလသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၏ စစ္အာဏာရွင္ဆူဟာတိုလက္ထက္အတြင္း အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာလူဦးေရမွာ တသန္းခန္႕ပင္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းၾကသည္။ ဤသည္တို႕ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတခုလံုးႏွင့္ခ်ီျပီး သာမန္(လက္နက္မဲ့)ျပည္သူမ်ားက အစုိးရကိုလံုးဝျဖဳတ္ခ်ေရးေတာ္လွန္ၾကသည့္အခါတြင္ အစြန္းေရာက္သူမ်ားေၾကာင့္ ရက္စက္စြာဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မႈမ်ားမွ အေသအေပ်ာက္မ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္ဆိုေစကာမူ ဤသည္တို႕ကိုျဖိဳခြင္းေရးအတြက္ လက္နက္ျဖင့္ရမ္းကားႏွိမ္နင္းေသာ စစ္တပ္၏ ရက္စက္မႈႏွင့္ ထိုမွျဖစ္ေသာ အေသအေပ်ာက္ႏႈန္းကိုမူ လံုးဝမမွီႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္လူအေသအေပ်ာက္မ်ားရျခင္းတြင္ ေခ်ာင္ပိတ္ခံရလြန္းသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးကိုစတင္ရေသာ သာမန္ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားကိုသာ အျပစ္တင္ျခင္းသည္ မည္သို႕မွ်တရားမွ်တမည္မဟုတ္သလို လူအမ်ားအျပားေသြးေျမက်ရျခင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးကို တန္ျပန္ထိန္းသိမ္းရန္ၾကိဳးစားသည့္ အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲ သို႕မဟုတ္ စစ္တပ္၏ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းကိုင္တြယ္မႈအေပၚတြင္သာ အခရာက်ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ တခါျဖစ္ျပီးလွ်င္ ေနာက္တခါထပ္ျဖစ္ရန္လည္း လြယ္ကူသြားေလ့ရွိသလုိျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထိုင္းအစိုးရဆိုလွ်င္ ၁၉၃၂အာဏာသိမ္းမႈမွသည္ ေနာက္ဆံုး၂၀၀၆ခုႏွစ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္ ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေဝးတခုသြားေနစဥ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအထိ အထေျမာက္ေသာအာဏာသိမ္းမႈေပါင္း ၁၁ခုရွိခဲ့ျပီး ပါကစ္စတန္တြင္ဆိုလွ်င္လည္း ၁၉၄၇စစ္အာဏာသိမ္းမႈမွသည္ ေနာက္ဆံုး၁၉၉၉ မူရွာရက္ဖ္၏ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအထိ ေလးၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းသည္ စစ္တပ္မွတမင္သက္သက္ပင္ အာဏာလိုခ်င္သျဖင့္ ၾကံစည္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ေစကာမူ ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈရွိမရွိဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္းမူတည္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ႏိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္ေအာင္ထိန္းထားနိုင္သည္ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္ဘက္မွ အာဏာသိမ္းလိုေသာ္လည္း အလြယ္တကူမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ပါလီမန္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေျခအေနတည္ျငိမ္ေအာင္ထိန္းထားႏိုင္မႈ၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရတိုသက္သက္မဲရေရးမဟုတ္ပဲ ေရရွည္ၾကည့္ျပီးစီမံႏိုင္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားလာဘ္စားမႈတတ္ႏိုင္သမွ်ကင္းေအာင္ေနျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ား၏ ေလးစားမႈကိုခံယူထားႏိုင္မႈတို႕ရွိမည္ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းဖို႕အခြင့္သာရန္လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။

(၅)တသီးတသန္႕နယ္ပယ္တခုႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈ

အထက္ပါ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈမႈေလးမ်ိဳးစလံုးႏွင့္ အံဝင္ျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈပံုစံမ်ားလည္းရွိေနျပီး အေထြေထြမေက်နပ္မႈမွ ေပါက္ဖြားလာေသာအံုၾကြမႈမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ သီးျခားနယ္ပယ္တခုခုတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္လာသည့္ အံုၾကြမႈမ်ိဳးပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ကမၻာတဝွမ္းလႊမ္းျခံဳျဖစ္စဥ္(ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း)ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားမမွ်တ၊မညီမွ်မႈမ်ားကို ဆန္႕က်င္သည့္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ သာယာစီးအရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ၄င္းတို႕ကိုအမွီျပဳျပီး ၾကီးပြားေနေသာ စီးပြားေရးသမား၊ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပကာ ထိုင္သပိတ္မ်ားဆင္ႏြဲသည့္ နံရံလမ္းသိမ္းပိုက္မႈဆႏၵျပပြဲမွ အေျခတည္ခဲ့ေသာ ကမၻာတလႊားမွ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထိုင္သပိတ္မ်ား၊ တိုးတက္ျပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အစိုးရမူဝါဒခ်မွတ္မႈတခုခုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မေက်နပ္ရာမွ ဆႏၵျပဆန္႕က်င္မႈမ်ား၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အစိုးရမ်ား၏ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကိုင္တြယ္ပံုညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္မ်ား၏ ဆူပူလုယက္ရမ္းကားမႈမ်ား၊ စီးပြားပ်က္ကပ္ကာလအတြင္း စီးပြားေရးအလြန္အမင္းက်ဆင္းမႈကို ထိန္းမထားႏိုင္ေသာ ဥေရာပသမဂၢဝင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ အခြန္ေငြမ်ားဖန္တီးေကာက္ခံကာ မိမိအိတ္ကပ္ထဲကိုသာလွ်င္ ထည့္သြင္းေနေသာ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚတြင္ ေဒါသတၾကီးျပန္လည္တုန္႕ျပန္ဆႏၵျပၾကေသာ တရုတ္ရြာသားမ်ား၏အံုၾကြမႈမ်ား၊ ျဗိတိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္အားခမ်ား၊အျငိမ္းစားခံစားခြင့္မ်ားေလ်ာ့က်ေစသည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဗိတိန္ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္မဆင္းသပိတ္ဆႏၵျပမႈမ်ား စသည္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသို႕ ေတာ္လွန္ေရးအသြင္တခုခုတြင္ေဘာင္မဝင္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ားမွသည္ အစိုးရတရပ္လံုးကို ျဖဳတ္ခ်ေရးေတာင္းဆိုလာေစသည့္ ေတာ္လွန္ေရးသဖြယ္လည္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျပီး ထိုသို႕ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်သည္ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္မႈအေပၚတြင္လည္းမူတည္ေနသည္။ ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားအား ျမန္ျမန္ျပီးေစရန္ အၾကမ္းပတမ္းႏွိမ္နင္းမႈမ်ိဳးမွာ ေရတိုတြင္ျငိမ္သြားႏိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ျပႆနာ၏ရင္းျမစ္ကို ပိုမိုၾကီးထြားလာေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လတ္တေလာကမၻာ့ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား အားလံုးလိုလိုျဖစ္ပြားေစသည္အထိပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ေသာ အဓိကရျမိဳ႕ေနရာမ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိုင္သပိတ္မ်ားကို အၾကမ္းပတမ္းႏွိမ္နင္းခဲ့ရာတြင္ လတ္တေလာတြင္ ပေပ်ာက္သြားသေယာင္ရွိေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို အေသအခ်ာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးစားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္တၾကိိမ္ထပ္ျဖစ္လာလွ်င္ ပိုမိုဆိုးရြားလာလိမ့္မည္ဟု လတ္တေလာထိုင္သပိတ္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ေလ့လာေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသတင္းစာၾကီးမ်ားက ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚေနေသာႏွင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈမ်ားသည္ အထက္ပါငါးမ်ိဳးအနက္မွ တမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္သာ အတိအက်အံဝင္သည္ဟူ၍ မရွိပဲ အခ်ိဳ႕မွာ သေဘာႏွစ္မ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ထို႕ထက္ပိုေသာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈအတြင္း အက်ံဳးဝင္ေနႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အံုၾကြမႈအမ်ိဳးအစားတမ်ိဳးမွစတင္ခဲ့ရာမွ တျခားအံုၾကြမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားပံုသ႑န္သို႕လည္း ပံုစံေျပာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈဟူသည္ တိုးတက္ျပီးႏွင့္ တိုးတက္ဆဲႏိုင္ငံဟူ၍ ခြဲျခားျပီးျဖစ္ပြားျခင္းမရွိပဲ လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္တတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားႏွင့္ သူတပါးအေပၚအျမတ္ထုတ္ရန္အားသန္ေနေသာ ဓနရွင္လူတန္းစားမ်ားရွိသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ထိုသူတို႕ကို ရိုးရိုးကန္႕ကြက္ရန္အခြင့္မသာပါက လမ္းေပၚသို႕ထြက္ကာ ဆႏၵျပျခင္း၊ ထိုင္သပိတ္ဆင္ႏႊဲျခင္း၊ အလုပ္မဆင္းသပိတ္ဆင္ႏႊဲျခင္းစသည္တို႕ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္ကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

(ေနာက္ဆက္တြဲအခန္းတြင္ “ေတာ္လွန္ေရး၏ အေၾကာင္းတရားတခု။    ။ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ” ဆိုေသာအခန္းကို ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။)

One thought on “ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍…(ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအခန္းဆက္မွ – အပိုင္း ၃၂)

Leaving a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s